دریاچه

لوک اویتنهاو می گوید :
دریاچه
دیدن دریاچه : گنج چیزی گزانبها نصیبتان خواهد شد ، این چیزشاید از لحاظ معنوی باشد
دریاچه نا آرام : موانع بر سر راه عشق
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر دختری خواب ببیند کنار دریاچه ای گل آلود و خروشان تنهاست ، نشانة آن است که به زودی در زندگی او تحولاتی صورت می پذیرد و بخاطر نادیده انگاشتن آموخته ها و تجربه های ثمربخش خود تأسف می خورد .
۲ـ اگر خواب ببینید با قایقی بر دریاچه ای می رانید و آب از کف قایق ناگهان به درون فوران می کند ، علامت آن است که پس از مدتی که تحت فشار قرار می گیرید ، سرانجام موفق می شوید به شهرت و افتخار دست یابید .
۳ـ اگر خواب ببینید زوج جوانی به قایق بر دریاچه ای می رانند و قایقشان ناگهان در آستانة خطر غرق شدن قرار می گیرد ولی آن دو می توانند به گونه ای خود را نجات دهند ، نشانة آن است که دوستی در حق شما مرتکب خطایی می شود . اما با رفتار پسندیدة خود می تواند بار دیگر دل شما را به دست بیاورد .
۴ـ اگر خواب ببینید با کشتی بر دریاچه ای آرام و زلال حرکت می کنید ، نشانة آن است که با به دست آوردن ثروت می توانید به آرزوهای خود برسید .
۵ـ دیدن دریاچة گل آلود که گرداگردش را صخره ها و درختان عریان فرا گرفته اند ، نشانة خاتمة ناخوشایند امور عاطفی است .
۶ـ دیدن دریاچة گل آلود که گردش را درختان سبز فرا گرفته است ، نشانة آن است که با غلبه بر شهوات و هوا و هوس های مادی ، با فضیلت و تقوای فطری خود می توانید در راهی سالم و پرمنفعت گام بردارید .
۷ـ دیدن دریاچه ای با آب زلال و شفاف که گردش را زمینهای لم یزرع فرا گرفته است ، علامت آن است که برای کسب ثروت دست به اعمال غیراخلاقی خواهید زد .
۸ـ اگر در خواب صورت خود را بر آب دریاچه ای زلال ببینید ، علامت آن است که دوستان صمیمی ، خوشی و شادی را برایتان به ارمغان خواهند آورد .
۹ـ دیدن عکس درختان پرشاخ و برگ بر آب دریاچه در خواب ، علامت آن است که جاذبه های معشوق شما را هر دم سوی خود خواهد کشید .
۱۰ـ اگر خواب ببینید ساکنین جزیرة دریاچه ای شما را تهدید می کنند ، علامت آن است که وقت خود را بیهوده تلف خواهید کرد و سلامت خود را برای لذتهای نامشروع به خطر خواهید انداخت .

تعبیر خواب پیشنهادی

جفت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن جفت برای زن و مرد در خواب کاملا متفاوت است و تعابیر متغایر دارد . معمولا مردان در خواب نمی بینند و اگر هم […]

تعبیر خواب سوره الحاقه

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره الحاقه می خواند ، دلیل که بر نعمت و مالی که حق تعالی داده باشد ترسد . ابراهیم کرمانی گوید : سیرت حق […]

قالب

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی در خواب بیند که قالب کفش یا قالب موزه داشت ، دلیل که خادمی حاصل کند . اگر بیند قالب از وی ضایع شد […]

بوم

به خواب دیدن ، مردی دزد نابکار مفسد است و حسود . اگر بیند با بوم جنگ می کرد ، دلیل که اور از با مردی جنگ و خصومت افتد […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x