تعبیر خواب دریا

تعبیر خواب دریا

تعبیر خواب دریا پادشاهی است ، یا عالمی . اگر بیند که آب دریا روشن و صاف است ، دلیل که پادشاه عالم و فاضل است . اگ دریا  تیره و صاف بود ، دلیل که مفسد و ظالم است . اگر بیند که از آب دریا برخی بخورد ، دلیل که به قدر آن چه خورده است عزت یابد . اگر بیند که از دریا به شنا بیرون آمد ، دلیل است از زندان و خدمت پادشاه به سلامت بیرون آید . اگر بیند که در دریا غرق شد و بمرد و بعد از آن وی را بالا افکند ، دلیل که در کار دنیا به حرص غرق شود .

اگر بیند که غرق شد و باز از دریا بیرون آمد ، دلیل است که از کار دنیا خلاصی یابد . اگر بیند که از دور به دریا می نگریست و نزدیک او نرفت ، دلیل که بدانچه امید دارد نرسد . اگر بیند که بر روی دریا همی شد ، چنانکه پای او تر نبود ، دلیل است از آتش دوزخ ایمن شود و کارهای دنیا بر او آسان شود.

ابن سیرین در تعبیر خواب دریا گوید:

اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد ، دلیل کند که به قدر آن ، از پادشاه مال و نعمت یابد و اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد ، دلیل کند که پادشاهی همه جهان را بگیرد . و بعضی گویند که به قدر آن که از آب دریا خورده بود وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود ، جون آب روشن و صافی بود .

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی بیند که در دریا است ، دلیل که به خدمت پادشاه شود ، یا مطیع مردی عالم و فاضل شود . اگر بیند درمیان دریا متحیر فرومانده است ، دلیل که کار او بر خطر است . اگر بیند که از دریا بیرون آید ، دلیل است بی غم شود . اگر بیند که آب دریا بخورد و به غایت سرد است . اگر بیننده عالم است از علم بهره تمام یابد . اگر بیننده خواب از مردم پادشاه است ، از پادشاه ایمن شود ، یا علم آموزد ، لکن از علم بهره یابد . اگر بیند که آب دریا می خورد و سخت گرم است ، دلیل که گناه کند و تاویل آن به غایت بد است . اگر بیند که آب دریا گنده و ناخوش است ، دلیل که او را خصمی بزرگ پیش آید و او را آن خصم بیم سخت است.

جابر مغربی گوید:

اگر بیند که در آب دریا همی رفت ، دلیل است توفیق طاعت یابد . اگر بیند که آب دریا زیاده شد ، دلیل که لشگر پادشاه زیاد شود . اگر بیند که آب دریا کم شد ، دلیل که لشگر پادشاه هلاک شود . اگر بیند که برخی از آب دریا بخورد و بر وی هیچ پدید نیامد ، دلیل که پادشاه یا عالمی را هلاک کند . اگر بیند که آب از دریاها و رودها جمع شدند ، دلیل که پادشاه آن دیار مال و خزانه خویش را به یکجا جمع کند . اگر بیند که از دریا موج ها برخاست و جهان از ابر تاریک شده بود . دلیل بود بر گناه و عصیان مردم آن دیار . اگر بیند که از دریا موجی برخاست یا از دریا شکار می گرفت ، دلیل است که به اندازه و قدر آن ، روزی حلال یابد و عیش بر عیال او فراخ و گشاد شود . اگر بیند که آب دریا شور است که خورد ، دلیل که کسب حلال بگذارد و کسب حرام کند.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب انگشتر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

نفایس الفنون نوشته دریا در خواب پادشاه است ولی به نظر من دریا را نباید صرفا پادشاه دانست چون در زمان های مختلف دارندگان قدرت نام های مختلف داشته اند هر صاحب قدرت و شوکتی می تواند در خواب ما به صورت دریا ظاهر شود . گاهی این صاحب قدرت پادشاه است و گاه رئیس اداره و یا به قول فروید امپراطور و امپراطریس و حتی مدیر کلی مقتدر که بیننده خواب از او رعب دارد و می ترسد و یا به لطف و محبتش امید بسته است . تمام کسانی که ما نسبت به آن ها ضعف شدید داریم در خواب های ما به صورت پدیده های عظیم جلوه گر می شوند مانند دریا ، آسمان ، توفان ، رعد و برق و یا شیر و پلنگ . عقیده فروید نیز عینا همین است حال اگر در خواب ببینیم که کنار دریا ایستاده ایم با چنین شخصیتی مجاور می شویم و چنانچه ببینیم از آب دریا می نوشیم متنفع می شویم و سود می بریم . اگر بیننده خواب ببیند که آب دریا را نوشید به طوری که چیزی باقی نماند به قدرت و شوکت و عظمت می رسد . اگر بیننده خواب ببیند که روی آب دریا راه می رود در کار خطرناکی مداخله می کند که احتمال لغزش و سقوط او می رود ولی موفق می شود . معبران نوشته اند در ساحل دریا بودن و منظره تلاطم دریار را مشاهده کردن نشانه ای است از بیماری فرزندان . چنانچه ببینید که از کشتی بیرون می آیید و به ساحل قدم می نهید فرزند بیمار یا عزیز دیگری که بیمار دارید شفا می یابد . اگر خود را در دریا در حال غرق شدن ببینید گرفتار مشکلاتی می شوید . بودن در کشتی در دریای آرام نشان امنیت و آرامش زندگی است.

لوک اویتنهاو می گوید:

کشتی رانی در دریا : شهامت ریسک کردن
در آن غرق شدن : بدبختی که به دست خود موجب شده اید
دریای آرام : شادمانی
دریای متلاطم : ناراحتی وغصه
افتادن در دریا : ضرر و زیان ، بدبختی
دریای شفاف : شادمانی
دریای مواج : نیکبختی در تمام اموری که در آن گام برمیدارید

آنلی بیتون می‌گوید:

۱ـ شنیدن زمزمة دریا با ساحل در خواب ، نشانه آن است که زندگی ای ملال آور و بی ثمر را سپری خواهید ساخت ، زندگی ای تهی از عشق و محبت .
۲ـ دیدن دریا در خواب ، نشانة آرزوهای بی ثمر است .
۳ـ اگر زنی خواب ببیند با همسر خود در دریا شنا می کند ، نشانه آن است که به نخستین آرزوهای خود دست می یابد .

تعبیر خواب خشک شدن آب دریا

نشان دهنده ی بلایی سخت و ناگهانی است که ممکن است به زندگی شما ورود کند و معیشت و راحتی را از شما سلب کند بر گرفتاری هایتان بیفزاید قدرت اقتصادی و یا مالی شما بسیار کاهش یابد.

به این مطلب رای دهید
برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب لکه روی بدن
تعبیرخواب علامت روی بدن

تعبیر خواب علامت روی بدن و پیسی عمدتا تعبیر خوبی ندارد و میتواند بیانگر این باشد که راز صاحب خواب خواب  بزودی فاش می شود. تعبیر خواب علامت از آنلی […]

عضله

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید عضلاتی برجسته و قوی دارید ، نشانة آن است که برخوردهای شدیدی با دشمنان خود خواهید داشت و سرانجام بر آنان غلبه […]

اشک

ابراهیم کرمانی گوید : اگر دید اشگ سرد از چشم او همی بارید ، دلیل که شادی و خرمی یابد . اگر بینداشگ بارید ، دلیل که غمگین و دردمند […]

اشعه ایکس

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : یک دستگاه اشعه ایکس : نگرانیهای شما برطرف میشود . شما را زیر اشعه ایکس می گذارند : ناکامی پشت ناکامی . نتایج یک […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments