تعبیر خواب پیشنهادی

برق انداختن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب ببینید که چیزی را با واکس برق می اندازید : ظاهر نقشه های شما هیچکس را گول نمی زد . کف اطاقها را […]

شبدر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شبد ر گیاهی است با سه برگ چلیپائی که دیدنش در خواب نیکو است . اگر در خواب ببینیم که در خانه خویش شبدر کاشته […]

بانگ داشتن جانوران

محمدبن سیرین گوید : بانگ داشتن جانوران و مردم به خواب ، دلیل است بر غم و مصیبت در ان موضع . اگر بیند او را بانگ می کردند از […]

طباخی

محمدبن سیرین گوید : اگر به خواب بیند طباخی می کرد ، اگر آن چه می پخت خوش طعم بود ، دلیل منفعت است از پادشاه . اگر آن چه […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments