تعبیر خواب پیشنهادی

مردود

لوک اویتنهاو می گوید : مردود شدن در امتحان : جاه طلبی شما بالاتر از حد معمول است به این مطلب رای دهید

سوره الاعراف

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره اعراف می خواند ، دلیل که در دین مؤمن و خالص شود و خاتمه اش محمود بود . ابراهیم کرمانی گوید : سوره […]

قلعه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید درون قلعه ای هستید ، دلالت بر آن دارد که آنقدر ثروت به دست می آورید که بتوانید زندگی دلخواه داشته باشید […]

اثاث منزل

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن اثاث منزل در خواب ، نشانگر اتفاقات ناخوشایند است . درکتاب سرزمین رویاها آمده است : اثاثیه زیبا : درآمد مالی شما کافی خواهد بود […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments