تعبیر خواب دزد

تعبیر خواب دزد

تعبیر خواب دزد منوچهر مطیعی تهرانی

دزد در خواب یا دوست است یا مهمان است و یا مسافر و از این سه خارج نیست . در خواب های ما آنچه دزد می دزدد مهم نیست و هیچ تعبیری ندارد بلکه برداشت ما از دیدن دزد اهمیت دارد و تعابیر مختلفی به وجود می آورد . در علم تعبیر ترس نیز شادی است . یک صاحب خانه وقتی در خانه خویش با دزد رو به رو شود می ترسد . این ترس فطری است و در خواب شادی تعبیر می شود و عینا حالتی است که ما از مشاهده یک دوست فراموش شده ، یک مسافر از راه رسیده یا دیدار یک مهمان عزیز احساس می کنیم . اگر در خواب دیدید دزدی به خانه شما آمده مهمانی برای شما می رسد یا مسافری می آید . اگر مسافری در راه دور ندارید منتظر مهمان نا خوانده باشید . اگر به شما خبر دادند که دزد آمده از دوستی به شما خبر می رسد و یا نامه ای دریافت می کنید به هر حال در خواب دزد بد نیست بر خلاف بیداری که از دزد متنفریم .

 

تعبیر خواب دزد لوک اویتنهاو

دزدیدن پول : مراقب دزدها باشید
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن دزد فتنه بود

 

تعبیر خواب دزد

همیشه وقتی دزد وارد خانه کسی می شود به دنبال اشیاء گرانقیمت مانند طلا واز این قبیل می گردد .
در خواب طلا معنی غم واندوه دارد پس کسی که این ها را بدزدد به یقین دوست ما خواهد بود . چون دوست است که از ما غم و ناراحتی را دور می کند .

 

تعبیر خواب دزد آنلی بیتون

۱ـ اگر خواب ببینید دزدها در جستجوی شما هستند ، دلالت بر آن دارد که دشمنان خطرناکی با شما رقابت می کنند ، در حشر و نشر خود با دیگران نهایت احتیاط را به خرج بدهید .
۲ـ اگر خواب ببینید دزد خانه یا محل کار شما را زده است ، نشانة آن است که به شهرت اجتماعی شما حمله می شود و شما با شجاعت از حیثیت خود در مقابل دیگران دفاع خواهید کرد.

به این مطلب رای دهید
برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب دویدن
تعبیر خواب دویدن

تعبیر خواب دویدن لوک اویتنهاو دویدن در یک جهت خاص : بر آورده کردن آرزوها دویدن بدون لباس – لخت و عور- خیانت دویدن به دنبال یک دشمن : پیروزی […]

ضرابی

محمدبن سیرین گوید : دیدن ضرابی کردن ، دلیل است که سخنان خود را بیاراید و به فخر بازگوید . جابرمغربی گوید : اگر بیند درم و سره می کرد […]

ماش

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که ماش پخته خورد ، دلیل که اندکی مال یابد . اگر بیند که ماش خام خورد ، دلیل غم است . جابرمغربی گوید […]

نهنگ

محمدبن سیرین گوید : دیدن نهنگ در خواب ، دلیل بر مردی دزد است . اگر بیند نهنگ او را به سوی آب کشید و غرق کرد ، دلیل که […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments