دستکش

بدان که دستکش در خواب مردان بهتر از زنان است .
محمدبن سیرین گوید : اگر مردی بیند دستکش در دست داشت و از آهن است ، دلیل که او را قوت و توانائی است ، خاصه که از فولاد بود . اگر دستکش زرین است یا سیمین ، تاویلش چون دست اورنجن است .
حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن دستکش در خواب ، بر سه وجه است . اول : قوت و توانائی . دوم : ظفر یافتن بر دشمن . سوم : نظام کارها .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دستکش نشانه خطا و گناهان کوچک است . قصور و کوتاهی های ما . کارهای خوبی که می توانیم بکنیم ولی بی تفاوت از کنارشان می گذریم و می رویم و به گمان خویش از گرفتاری گریخته ایم ولی در واقع ذمه ما مسئول باقی می ماند و ضمیر ناخودآگاه ما از آن متالم می گردد . چون دست و دستکش مطرح است بیشتر چیزهایی که می توانیم بدهیم یا بنویسیم و کوتاهی می کنیم به شکل دستکش ظاهر می گردد . اگر در خواب ببینیم دستکش داریم خواب ما می گوید کارخیری بوده که انجام نداده ایم یا موردی برای انجام یک نیکی ساده و کوچک پیش می آید که می توانیم صورت عمل به آن ببخشیم . اگر دستکش را نپوشیده باشید خویشتن را مسئول نمی دانید و ارتباطی بین خود و آن موضوع احساس نکرده و فکر می کنید اصلا به شما مربوط نیست ولی اگر پوشیده باشید احساس مسئولیت می کنید . اگر دستکش سوراخ باشد خطائی است که مرتکب شده اید یا می شوید . اهمیت موضوع نیز از رنگ دستکش معلوم می شود . هر چه تیره تر باشد مهم تر است و هر چه روشن تر باشد کم اهمیت تر .
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید دستکشی نو در دست دارید ، علامت آن است که با اینکه مادی نیستید در روابط خود با دیگران نهایت صرفه جویی را می کنید . با سختیها و مشکلاتی روبرو می شوید اما به شکل رضایتبخشی از عهده حل و فصل این مشکلات و سختیها بر خواهد آمد .
۲ـ اگر در خواب دستکش کهنه یا پاره ای به دست کنید ، نشانة آن است که به شما خیانت می کنند و متحمل زیان خواهید شد .
۳ـ اگر در خواب دستکش خود را گم کنید ، نشانة آن است که بی یار و تنها می مانید و باید به تنهایی زندگی خود را اداره کنید .
۴ـ اگر در خواب یک جفت دستکش پیدا کنید ، علامت آن است که دچار روابط عاطفی می شوید و ازدواج می کنید .
۵ـ اگر مردی خواب ببیند دستکش زنانه ای به دست می کند ، علامت آن است که می خواهد از دست زنی بگریزد .
۶ـ اگر خواب ببینید دستکش خود را از دست درمی آورید ، علامت آن است که در روابط عاطفی یا در امور کار به توفیقی اندک دست می یابید .

0 0 vote
Article Rating

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب سوره ملک

تعبیر خواب سوره ملک محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که سوره ملک می خواند ، دلیل که از عذاب گور رستگاری یابد . ابراهیم کرمانی گوید : عاقبت کارش […]

تایپ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تایپ تجسمی است از یک زن به استثنای زنان خانه و او زنی است پر غلغله و شلوغ که مدام حرف می زند چه شنونده […]

سربریدن

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید سراز بدن شما جدا شده است ، نشانة شکست در کار و مغلوب شدن است . ۲ـ اگر خواب ببینید سر از […]

اسفنج

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن اسفنج در خواب ، نشانة آن است که فریب و نیرنگ دیگران را خواهید خورد . ۲ـ اگر خواب ببینید برای نظافت از ابر […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x