تعبیر خواب پیشنهادی

بی حرمتی

هانس کورت می‌گوید : اگر در خواب ببینید که دیگران به شما توهین می‌کنند ، به این معنا است که موضوعی شما را ناراحت می‌کند . اگر دختری در خواب […]

تقلا

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب مشاهده کنید برای انجام کاری کوشش و تقلا می‌کنید ، به معنای آن است که برای رسیدن به اهدافتان دچار مشکلاتی می‌شود که […]

اخراج

لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب دیدید که اخراج شده‌اید ، نشانه‌ی آن است که به سعادت می‌رسید و اگر در خواب دیدید که کسی را اخراج کرده‌اید ، […]

تنبیه شدن

آنلی بیتون می‌گوید : تنبیه شدن در خواب ، بیانگر آن است که کارتان را به خوبی انجام نمی‌دهید . اگر در خواب کسی را تنبیه کنید ، نشانه‌ی آن […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x