تعبیر خواب دست دادن

تعبیر خواب دست دادن

تعبیر خواب دست دادن لوک اویتنهاو

دست دادن با کسی : آشنایی با فردی جدید

 

تعبیر خواب دست آنلی بیتون

۱ـ اگر دختری در خواب ببیند با بزرگی دست می دهد ، علامت آن است که در جمع افرادی برجسته حضور خواهد یافت . اگر خواب ببینید به هنگام دست دادن با فرمانده از او تقاضایی می کند ، علامت آن است که از جانب دوستان لطف زیادی به او می شود . اما اگر احساس کند به هنگام دست دادن به فرمانده باید دست خود را دراز کند ، علامت آن است که رقیبان و مخالفینی خواهد داشت . و اگر خواب ببینید به هنگام دست دادن با فرمانده دستکش به دست دارد ، نشانه آن است که از موانعی که جلوی راهش قرار خواهد گرفت عبور خواهد کرد .
۲ـ دست دادن با زیردستان در خواب ، نشانه آن است که با مهربانی و بخشندگی خود مورد لطف و ستایش دیگران قرار خواهید گرفت . اگر به هنگام دست دادن با زیردستان متوجه شوید که دست آنان کثیف است ، علامت آن است که در میان افراد ظاهرا دوست ، دشمنانی می یابید .
۳ـ اگر دختری خواب ببیند با پیرمرد فرتوتی دست می دهد ، نشانة آن است که به هنگام لذت بردن از زندگی دچار دردسر خواهد شد.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب چیزی از مرده گرفتن

 

تعبیر خواب دست دادن زن باردار با نامحرم

دست دادن زن حامله با نامحرم  بیانگر بروز اختلاف و بحث های لفظی شدید بین زن و شوهر است که اگر درست و به موقع کنترل نشود یا از تشدید آن جلوگیری به عمل نیاید باعث جدایی و طلاق می شود.

 

برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب گریه کردن
تعبیر خواب گریه کردن

تعبیر خواب گریه کردن لوک اویتنهاو گریه : دلداری ، تسکین تعبیر خواب گریه کردن یوسف نبی دیدن گریه کردن زن باشد. تعبیر خواب گریه کردن ابن سیرین دیدن گریستن […]

تعبیر خواب سبزی
تعبیر خواب سبزی

تعبیر خواب سبزی در کتاب فرهنگ تفسیر رویا خوردن سبزی در عالم خواب اگر موجب بوی بد و سوزش در دهان شود بیانگر مال حرام و غم و گناهانی است […]

اسارت

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید اسیر شده اید ، نشانة آن است که احتمالا درگیر خیانتی خواهید شد ، که اگر نتوانید آن را حل و فصل […]

دهنه اسب

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن دهنة اسب در خواب ، نشانة آن است که از همة موانع عبور خواهید کرد . ۲ـ دیدن دهنة شکستة اسب در خواب ، […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments