تعبیر خواب دست دادن

تعبیر خواب دست دادن

تعبیر خواب دست دادن لوک اویتنهاو

دست دادن با کسی : آشنایی با فردی جدید

 

تعبیر خواب دست آنلی بیتون

۱ـ اگر دختری در خواب ببیند با بزرگی دست می دهد ، علامت آن است که در جمع افرادی برجسته حضور خواهد یافت . اگر خواب ببینید به هنگام دست دادن با فرمانده از او تقاضایی می کند ، علامت آن است که از جانب دوستان لطف زیادی به او می شود . اما اگر احساس کند به هنگام دست دادن به فرمانده باید دست خود را دراز کند ، علامت آن است که رقیبان و مخالفینی خواهد داشت . و اگر خواب ببینید به هنگام دست دادن با فرمانده دستکش به دست دارد ، نشانه آن است که از موانعی که جلوی راهش قرار خواهد گرفت عبور خواهد کرد .
۲ـ دست دادن با زیردستان در خواب ، نشانه آن است که با مهربانی و بخشندگی خود مورد لطف و ستایش دیگران قرار خواهید گرفت . اگر به هنگام دست دادن با زیردستان متوجه شوید که دست آنان کثیف است ، علامت آن است که در میان افراد ظاهرا دوست ، دشمنانی می یابید .
۳ـ اگر دختری خواب ببیند با پیرمرد فرتوتی دست می دهد ، نشانة آن است که به هنگام لذت بردن از زندگی دچار دردسر خواهد شد.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب چیزی از مرده گرفتن

 

تعبیر خواب دست دادن زن باردار با نامحرم

دست دادن زن حامله با نامحرم  بیانگر بروز اختلاف و بحث های لفظی شدید بین زن و شوهر است که اگر درست و به موقع کنترل نشود یا از تشدید آن جلوگیری به عمل نیاید باعث جدایی و طلاق می شود.

 

به این مطلب رای دهید
برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

پسر

لیلا برایت می‌گوید : دیدن پسر خودتان در خواب ، نشانه‌ی آن است اوقاتی شاد پیش رو دارید . آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر پسر خود را به خواب […]

دمل

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند دمل داشت ، دلیل که مالش زیاده شود ، بر قدر آن دمل . اگر بیند دمل او شکافت و خون از وی […]

تعبیر خواب طلب آب سر قبر
تعبیر خواب طلب آب سر قبر

تعبیر خواب طلب آب سر قبر آب در خواب زلالی و نعمت است اگر  کسی در خواب ببینید که روی سنگ قبری (آشنا و یا غریبه) آب می ریزد دلیل […]

تعبیر خواب سوره النازعات

تعبیر خواب سوره النازعات محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره نازعات می خواند ، دلیل است به وقت مرگ از جان کندن هراس یابد . ابراهیم کرمانی گوید : […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments