تعبیر خواب دست

تعبیر خواب دست

تعبیر خواب دست ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب دست اگر بیند که چپ شده است و کارها به سمت چپ می کرد ، دلیل که کارهای پوشیده کند و حاجتش روا شود ، خاصه که کارزار به دست چپ کند . اگر بیند که دست ها را به سوزن نیل کرده است ، دلیل که همتش بر تعلیم علم و دانش است و بلندی حال .اگر بیند که دستش بریده گردید و ندانست که دست راست است یا چپ ، دلیل است او را مصیبتی رسد ، از مرگ برادر یا فرزند یا انباز اگ ربیند که دست او بزرگتر یا قوی تر از آن شد که است ، دلیل است بر قوت احوال آن کسان که یاد کرده شد . اگر بیند که چون دستش بریده شد قرآن می خواند ، دلیل است که دست از عصیان بازدارد و حرام نکند و راه خیر کند و بعضی از معبران گویند : دست بریدن در خواب ، دلیل بر عمر دراز و عیش خوش کند . اگر بیند که دست راست او ببریدند از بهر گناه ، دلیل که دروغگو و بی امانت است.

تعبیر خواب دست ابن سیرین

اگر بیند که قاضی یا سلطان دست او ببریدند ، دلیل که برادر یا خواهر او بمیرد . اگر هر دو دست خویش بریده بیند ، دلیل که از کسب و کار و مراد خویش باز ماند . اگر بیند که به یک دست دست دیگر را باز می کرد ، دلیل است بر کسب خود ظلم و بیداد کند . اگر بیند که دست خویش را به کار می برد ، دلیل که او را دل به هوای کسی مشغول شود . اگر بیند که کفهای دست بر هم می زند ، دلیل که با کسی پیوندد یا کسی را به نکاح آورد . اگر بیند که در شهر وی ، یکی را بیاوردند و دست او را ببریدند ، و دیگری را به دار زدند ، دلیل که امیر آن شهر معزول شود و دیگری به جای ان نشنید . اگر بیند که دست او شل شده ، دلیل که برادر یا انباز او را باز دارند و در شغلهای او خلل افتد . اگر بیند که همچون چهارپایان به چهار دست و پای همی رفت ، دلیل که حاجتی محال جوید و به دشواری برآید . اگر بیند که هر دو دست او می لرزید ، دلیل است که از کسب فروماند . اگر بیند که دست او مادرزاد خشک است ، دلیل کند که از صدقه دادن و کار خیر بازماند .

 

تعبیر خواب دست جابر مغربی

اگر بیند که دست خویش را چون چنبر درگردن کرده است ، دلیل که کردار نیک و نماز و طاعت کند و حج و غزا کند و خیرات بجا آورد . اگر بیند که دست او را از جائی کوتاه کردند ، دلیل است مقصودی که دارد بر می آید از کسی که از او یاری خواهد . اگر بیند که دست او کوتاه و پا دراز شد و از ترکیب و حال خویش بگشت ، دلیل بر فساد پیشه و منفعت وی کند . اگر بیند که پادشاهی دست راست او ببرید ، دلیل است سوگندش دهند و سوگند دروغ کند . اگر بیند که دستش از تن او تحویل کرد به بدن پیغمبری ، یا کسی از اهل زهد و صلاح ، دلیل است حق تعالی او را هدایت دهد ، یا کسی بر دست او توبه کند و به خدای تعالی باز آید ، همچنان که بر دست پیغمبران و زاهدان توبه کنند . اگر بیند که دستش تحویل کرد به تن پادشاهی ، اگر آن پادشاه مصلح و دیندار است ، دلیل بر خیر و صلاح دین کند . اگر آن پادشاه مفسد و بی دین است ، دلیل بر شر و فساد دین کند . اگر بیند که یک دست و ی دراز شد ، دلیل است بر قوت حال و بدانچه طلب همی کند و به امیدی که دارد برسد . اگر بیند که به هر دو دست می رفت ، دلیل است در کار خویش اعتماد نماید و معبران گویند : از خویشان منفعت یابد . اگر بیند که دست با او سخن گفت ، دلیل که معیشت او نیکو است . اگر بیند بر هر دو دست خویش مروارید بسته داشت ، دلیل است جمله قرآن ظاهر بخواند .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب شیطان

تعبیر خواب دست اسماعیل بن اشعث

اگر بیند دستش چون دست سلطان شده است ، بزرگی و پادشاه یابد . اگر بیند دست راست او دراز شده است ، دلیل که دولتش زایل شود . اگر بیند که دست ها را با اشنان می شست ، دلیل است که ازخیر او ناامید شود ، آن که امید دارد . اگر بیند جانوری که به تاویل نیک باشد از سوی دست چپ او آمد و به سوی راست بیرون شد ، یا بیند از سوی دست راست آمد و به چپ بیرون شد ، دلیل که غم و اندوه از او زائل شود و عاقبت کار وی محمود است . اگر آن جانور به تاویل بد است ، تاویل خواب به خلاف این است . اگر بیند دست راست او خشک شد ، دلیل بر فساد صحت او کند . اگر بیند که دست کسی را به دست گرفته یا دست در گردن کسی در آورد و ندانست آن کس زنده است یا مرده ، دلیل است عمر او دراز است . اگر بیند که از دست مشرکی ، دست اورنجن سیمین کرد ، دلیل است مشرکی بر دست او مسلمان شود.

تعبیر خواب دست

 

تعبیر خواب دست منوچهر مطیعی تهرانی

در خواب دست ها را به طور اختصاصی نمی بینیم و اگر دست ها را ببینیم توجهمان جلب می شود مگر این که به علتی که این علت یا نقصان است در دست ها و یا زیادتی . برخی از معبران نوشته اند هر دست یا زن بیننده خواب است و یا برادر و برخی دیگر معتقدند که دست راست برادر است و دست چپ فرزند . اگر زیادتی در دست ببینیم در واقع زیادتی کمکی است که دریافت می کنیم و نقصان تنگدستی و فقر و گرفتاری های مالی است . زینت در دست ها برای زنان نیکو است و کلا خوب است اما برای مردان دیدن زینت مثل انگشتری و النگو خوب نیست و کراهت دارد . اگر در خواب ببینید که دست ها را به هم افکنده اید دچار فقر و تنگدستی می شوید و چنانچه ببینید دست اضافه آورده اید به نوشته نفایس الفنون کار نیک انجام می دهید . اگر در خواب ببینید که دستتان لمس شده و کار نمی کند نشان آن است که از یاری دیگران نا امید و دلسرد می شوید.

 

تعبیر خواب دست لوک اویتنهاو

دیدن دست فردی دیگر : ملال
دست بریده شده یا زخمی : بدبختی
دست زیبا : در امور کاری موفقیتی خواهید داشت
دست کوچک : خیانت
دست پشمالو : شکست
دست زیاد داشتن : پولی به دستتان خواهد رسید و یا از شما تجلیل خواهد شد
نبود دست راست : از دست دادن پدر
نبود دست چپ : از دست دادن مادر
شستن دست : اطرافیانتان ازشما قدردانی خواهند کرد
فشردن دست کسی : آشنایی با فردی جدید

تعبیر خواب یوسف پیامبر

دیدن شکستن دست مصیبت بود

 

 

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

اسب سواری

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن اسب سوار در خواب برای زن‌ها و دخترها ، نشانه‌ی یک عشق مخفیانه است و برای مردها ، شنیدن اخبار مهم است . به این […]

اتوبوس

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید سوار بر اتوبوس از خیابانها می گذرید ، علامت آن است که وعده هایی احمقانه به خود خواهید داد . با دوستان خود […]

غالیه

محمدبن سیرین گوید : دیدن غالیه به خواب ، دلیل ادب و ناموری بود . اگر بیند غالیه بر کسی مالید ، دلیل که آن کس از او ادب و […]

مبرد

سوهان محمدبن سیرین گوید : اگر بیند مبردی داشت و رنگ آهن بدان می زد ، دلیل که کارها بر وی آسان شود و بعضی گویند دیدن مبرد به خواب […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments