تعبیر خواب دست

تعبیر خواب دست

تعبیر خواب دست ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب دست اگر بیند که چپ شده است و کارها به سمت چپ می کرد ، دلیل که کارهای پوشیده کند و حاجتش روا شود ، خاصه که کارزار به دست چپ کند . اگر بیند که دست ها را به سوزن نیل کرده است ، دلیل که همتش بر تعلیم علم و دانش است و بلندی حال .اگر بیند که دستش بریده گردید و ندانست که دست راست است یا چپ ، دلیل است او را مصیبتی رسد ، از مرگ برادر یا فرزند یا انباز اگ ربیند که دست او بزرگتر یا قوی تر از آن شد که است ، دلیل است بر قوت احوال آن کسان که یاد کرده شد . اگر بیند که چون دستش بریده شد قرآن می خواند ، دلیل است که دست از عصیان بازدارد و حرام نکند و راه خیر کند و بعضی از معبران گویند : دست بریدن در خواب ، دلیل بر عمر دراز و عیش خوش کند . اگر بیند که دست راست او ببریدند از بهر گناه ، دلیل که دروغگو و بی امانت است.

تعبیر خواب دست ابن سیرین

اگر بیند که قاضی یا سلطان دست او ببریدند ، دلیل که برادر یا خواهر او بمیرد . اگر هر دو دست خویش بریده بیند ، دلیل که از کسب و کار و مراد خویش باز ماند . اگر بیند که به یک دست دست دیگر را باز می کرد ، دلیل است بر کسب خود ظلم و بیداد کند . اگر بیند که دست خویش را به کار می برد ، دلیل که او را دل به هوای کسی مشغول شود . اگر بیند که کفهای دست بر هم می زند ، دلیل که با کسی پیوندد یا کسی را به نکاح آورد . اگر بیند که در شهر وی ، یکی را بیاوردند و دست او را ببریدند ، و دیگری را به دار زدند ، دلیل که امیر آن شهر معزول شود و دیگری به جای ان نشنید . اگر بیند که دست او شل شده ، دلیل که برادر یا انباز او را باز دارند و در شغلهای او خلل افتد . اگر بیند که همچون چهارپایان به چهار دست و پای همی رفت ، دلیل که حاجتی محال جوید و به دشواری برآید . اگر بیند که هر دو دست او می لرزید ، دلیل است که از کسب فروماند . اگر بیند که دست او مادرزاد خشک است ، دلیل کند که از صدقه دادن و کار خیر بازماند .

 

تعبیر خواب دست جابر مغربی

اگر بیند که دست خویش را چون چنبر درگردن کرده است ، دلیل که کردار نیک و نماز و طاعت کند و حج و غزا کند و خیرات بجا آورد . اگر بیند که دست او را از جائی کوتاه کردند ، دلیل است مقصودی که دارد بر می آید از کسی که از او یاری خواهد . اگر بیند که دست او کوتاه و پا دراز شد و از ترکیب و حال خویش بگشت ، دلیل بر فساد پیشه و منفعت وی کند . اگر بیند که پادشاهی دست راست او ببرید ، دلیل است سوگندش دهند و سوگند دروغ کند . اگر بیند که دستش از تن او تحویل کرد به بدن پیغمبری ، یا کسی از اهل زهد و صلاح ، دلیل است حق تعالی او را هدایت دهد ، یا کسی بر دست او توبه کند و به خدای تعالی باز آید ، همچنان که بر دست پیغمبران و زاهدان توبه کنند . اگر بیند که دستش تحویل کرد به تن پادشاهی ، اگر آن پادشاه مصلح و دیندار است ، دلیل بر خیر و صلاح دین کند . اگر آن پادشاه مفسد و بی دین است ، دلیل بر شر و فساد دین کند . اگر بیند که یک دست و ی دراز شد ، دلیل است بر قوت حال و بدانچه طلب همی کند و به امیدی که دارد برسد . اگر بیند که به هر دو دست می رفت ، دلیل است در کار خویش اعتماد نماید و معبران گویند : از خویشان منفعت یابد . اگر بیند که دست با او سخن گفت ، دلیل که معیشت او نیکو است . اگر بیند بر هر دو دست خویش مروارید بسته داشت ، دلیل است جمله قرآن ظاهر بخواند .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب شیطان

تعبیر خواب دست اسماعیل بن اشعث

اگر بیند دستش چون دست سلطان شده است ، بزرگی و پادشاه یابد . اگر بیند دست راست او دراز شده است ، دلیل که دولتش زایل شود . اگر بیند که دست ها را با اشنان می شست ، دلیل است که ازخیر او ناامید شود ، آن که امید دارد . اگر بیند جانوری که به تاویل نیک باشد از سوی دست چپ او آمد و به سوی راست بیرون شد ، یا بیند از سوی دست راست آمد و به چپ بیرون شد ، دلیل که غم و اندوه از او زائل شود و عاقبت کار وی محمود است . اگر آن جانور به تاویل بد است ، تاویل خواب به خلاف این است . اگر بیند دست راست او خشک شد ، دلیل بر فساد صحت او کند . اگر بیند که دست کسی را به دست گرفته یا دست در گردن کسی در آورد و ندانست آن کس زنده است یا مرده ، دلیل است عمر او دراز است . اگر بیند که از دست مشرکی ، دست اورنجن سیمین کرد ، دلیل است مشرکی بر دست او مسلمان شود.

تعبیر خواب دست

 

تعبیر خواب دست منوچهر مطیعی تهرانی

در خواب دست ها را به طور اختصاصی نمی بینیم و اگر دست ها را ببینیم توجهمان جلب می شود مگر این که به علتی که این علت یا نقصان است در دست ها و یا زیادتی . برخی از معبران نوشته اند هر دست یا زن بیننده خواب است و یا برادر و برخی دیگر معتقدند که دست راست برادر است و دست چپ فرزند . اگر زیادتی در دست ببینیم در واقع زیادتی کمکی است که دریافت می کنیم و نقصان تنگدستی و فقر و گرفتاری های مالی است . زینت در دست ها برای زنان نیکو است و کلا خوب است اما برای مردان دیدن زینت مثل انگشتری و النگو خوب نیست و کراهت دارد . اگر در خواب ببینید که دست ها را به هم افکنده اید دچار فقر و تنگدستی می شوید و چنانچه ببینید دست اضافه آورده اید به نوشته نفایس الفنون کار نیک انجام می دهید . اگر در خواب ببینید که دستتان لمس شده و کار نمی کند نشان آن است که از یاری دیگران نا امید و دلسرد می شوید.

 

تعبیر خواب دست لوک اویتنهاو

دیدن دست فردی دیگر : ملال
دست بریده شده یا زخمی : بدبختی
دست زیبا : در امور کاری موفقیتی خواهید داشت
دست کوچک : خیانت
دست پشمالو : شکست
دست زیاد داشتن : پولی به دستتان خواهد رسید و یا از شما تجلیل خواهد شد
نبود دست راست : از دست دادن پدر
نبود دست چپ : از دست دادن مادر
شستن دست : اطرافیانتان ازشما قدردانی خواهند کرد
فشردن دست کسی : آشنایی با فردی جدید

تعبیر خواب یوسف پیامبر

دیدن شکستن دست مصیبت بود

 

 

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب لاک پشت
تعبیر خواب لاک پشت

تعبیر خواب لاک پشت دلیل بر مردی عالم است که از صحبت او فایده به مردم رسد. تعبیر خواب لاک پشت ابن سیرین اگر در خواب بیند لاک پشت داشت […]

ساتور

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن ساتور در خواب ، علامت آن است که با ولخرجی افراطی در معرض نقشة افراد شرور قرار می گیرد . اگر در خواب ساتور شکسته […]

جریمه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که جریمه شده اید پاداش می گیرید یا خبری خوش و سرور انگیز دریافت می کنید . هر قدر جریمه بیشتر […]

خر زهره

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : خرزهره گیاهی است تلخ و سمی که حتی حیوانات گرسنه آن را نمی خورند . این گیاه مانند جنگل در رویاهای ما نشان تلخ کامی […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments