دشنام

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند کسی را دشنام می داد ، دلیل بود که آن کس را حال نکو شود . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند کسی را دشنام می داد ، دلیل که آن کس بر وی چیره و کامکار شود .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

فاخته

محمدبن سیرین گوید : دیدن فاخته درخواب ، دلیل زنی بود ناقص دین و بدمهر که با کسی نسازد . اگر بیند که فاخته داشت ، دلیل است زنی بدین […]

پالان

محمد بن سیرین گوید : پالان دیدن در خواب زن است . اگر بیند پالان داشت یا از شخصی به بها خرید ، دلیل که زن خواهد یا کنیزک خرد […]

لباس

محمدبن سیرین گوید : اگر دید لباس تابستان به زمستان پوشیده بود ، دلیل که به قدر لباس مالش زیاده شود . اگر دید لباس زمستان به تابستان پوشیده بود […]

مزرعه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید در مزرعه ای زندگی می کنید ، علامت آن است که در تمام کارهای خود موفق می شوید . ۲ـ اگر خواب […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments