تعبیر خواب دمپایی

تعبیر خواب دمپایی

تعبیر خواب دمپایی آنلی بیتون

۱ـ تعبیر خواب دمپایی  دیدن دمپایی در ، نشانه آن است که می خواهید به توطئه و دسیسه هایی شیطانی دست بزنید .
۲ـ اگر خواب ببینید کسی از دمپایی شما تعریف می کند ، نشانه آن آست که به زنی عشوه گر دل می بندید که برایتان رسوایی به بار می آورد.

 

تعبیر خواب دمپایی  کارل گوستاو یونگ

  • دیدن یا پوشیدن دمپایی در خوابتان بیانگر این است که از نظر احساسی احساس تنبل بودن و یا نا امنی  می‌کنید. شما حس می‌کنید که جای پای محکمی در یک موقعیت ندارید. تعبیر دیگر این است که پوشیدن دمپایی بیانگر زندگی خانگی، راحتی و یا آرامش است. این نماد خواب ممکن است به این معنی باشد که نیاز به آرامش دارید. یا اینکه زیادی آرام و تنبل هستید.
  • دیدن یا پوشیدن دمپایی لا انگشتی در خوابتان بیانگر این است که شما حس آرامش و راحتی می‌کنید. یا شاید نیاز دارید که زمانی پیدا کنید که آرامش یابید.
دمپایی تنگ در خواب معنای در تنگنا بودن، درگیری و بدهکاری را به همراه دارد.
مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب درو کردن

تعبیر خواب پیشنهادی

افعی

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید افعی دوست شما را نیش می زند و او چون مرده نقش بر زمین می شود اما در همان حالت نفس می […]

کنشت

حضرت امام جعفر صادق فرماید : اگر بیند که در کنشت شده بود ، اگر بیننده مصلح است تعبیرش نیک بود ، اگر مفسد بود تعبیرش بد باشد .

رولت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : رولت اگر شیرینی باشد خوب است به خصوص اگر بخورید و کامتان شیرین شود . رولت خیاطی در خواب چندان خوب نیست و خبر از […]

دست و روی شستن

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند دست و روی تمام به آب صاف بشست ، دلیل که حاجتی که دارد تمام بیابد و مقصودش حاصل شود . اگر بیند که […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments