تعبیر خواب پیشنهادی

سوره الحج

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره حج می خواند . دلیل که مالش را در راه حق تعالی صدقه کند . ابراهیم کرمانی گوید : کارهای پسندیده کند . […]

سنجاقک

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن سنجاقک در خواب ، علامت آن است که در اثر بدبختی بیش از اندازه به دیگران وابسته خواهید شد . ۲ـ اگر در خواب […]

لال

لوک اویتنهاو می گوید : لال : ( لال بودن ) به دیگران اعتماد نکنید دیدن آدمهای لال : شما از یک راز آگاهی خواهید یافت آنلی بیتون می‌گوید : […]

دیگ

محمدبن سیرین گوید : دیگ در خواب کدبانوی خانه است و خداوند خانه و هر نقصان که در دیگ بیند ، تاویلش بر خداوند خانه است . اگر بیند که […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments