تعبیر خواب پیشنهادی

تاوه

محمدبن سیرین گوید : درخواب دیدن ، خدمتکار خانه بود ، که آن چه بر کدخدای خانه بود جمله بر عیال خود و دیگران نفقه کند . اگر بیند تاوه […]

تعبیر خواب آفتابه
تعبیر خواب آفتابه

ابن سیرین در تعبیر خواب آفتابه می گوید: آفتابه در خواب ، زن خادمه بود ، یا کنیزک ، که چراغ خانه بدو تسلیم کنند . بعضی از معبران گفته […]

تقلا

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب مشاهده کنید برای انجام کاری کوشش و تقلا می‌کنید ، به معنای آن است که برای رسیدن به اهدافتان دچار مشکلاتی می‌شود که […]

باغ میوه

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما در یک باغ هستید : دوستان بسیار خوبی دارید . به اتفاق بچه ها در باغ میوه هستید : خوشبختی در خانواده در […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments