دندان پزشک

لوک اویتنهاو می گوید :
دندانپزشک : زجر کشیدن ؛ ناراحتی
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید دندانپزشکی روی شما کار می کند ، نشانة آن است که به صداقت و درستی شخصی که با شما معامله ای انجام داده است ، شک خواهید کرد .
۲ـ اگر خواب ببینید دندانپزشک روی دندان دختری کار می کند ، علامت آن است که بزودی رسوایی و ننگی در محیط اطرافتان روی می دهد و شما را حیرت زده می کند .

تعبیر خواب پیشنهادی

فرورفتن در آب

حضرت امام جعفر صادق فرماید : تعبیر کنندکان خواب غوطه خوردن و فرورفتن در آب را به بنج وجه تعبیر می کنند : ۱ . یقین ۲ . قوت ۳ […]

تعبیر خواب گردنبند
تعبیر خواب گردنبند

مفهوم دیدن گردنبند در رویا چیست؟ بنا به گفتی تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا گردنبند در خواب نشان دهنده خصوصیات اجتماعی، غنی بودن احساسات، احساس شما نسبت به شخصی که گردنبند را […]

رفو کردن

محمدبن سیرین گوید : رفوکردن جامه و چیزهای دیگر ، دلیل بر جنگ و خصومت کند . اگر بیند جامه خویش یا جامه اهل یا دستاری یا مقنعه را رفو […]

شوربا

دیدن شوربا به خواب که با گوشت گوسفند پخته باشند و خوش طعم است ، دلیل منفعت باشد . اگر به خلاف این بیند ، تاویلش به خلاف بود . […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x