دهل زدن

محمدبن سیرین گوید :
دهل زدن به خواب ، کلام باطل و دروغ و کار روشن این جمله ، دلیل بر زننده دهل کند .
اگر بیند با دهل نای زدند و پای کوفتند ، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت بود .
اگر بیند بطور مفرد دهل می زد ، دلیل است که سخن باطل گوید ، یا کاری کند روشن و پیدا .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دهل زدن ، دلیل بر خبرهای دروغ وضد و نقیض است ، که در او هیچ خیر نباشد .

تعبیر خواب پیشنهادی

خفتن

محمدبن سیرین گوید : خفتن درخواب مرده را و کسی که ترسیده بود ، دلیل بر راحت و رستگاری است . اگر بیند کسی بر تختی خفته است ، یا […]

دشنام

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند کسی را دشنام می داد ، دلیل بود که آن کس را حال نکو شود . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند کسی را […]

بسته پستی

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ گرفتن بستة پستی در خواب ، نشانة ناخوشنودی از وضع مساعد زندگی است . و بازگشتن فردی عزیز از سفر . ۲ـ حمل کردن بستة […]

انبر

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب انبر : در یک مشاجره بزرگ گرفتار میشوید از انبر استفاده می کنید : دشمنان در پی شکست شما هستند . انبر می […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments