دوات

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که دوات دارید موردی برای آموختن و آموزاندن می یابید . نه به صورت علم و تحصیل کلاسیک بل که آموختن و آموزاندن به معنی عام . کششی که برای آموختن و تعلیم دادن در ما ایجاد می شود در خواب های ما به صورت یکی از ابزار تحریر مثلا دوات تجسم می یابد . حتی احساس کمبودهای ما در رابطه با دانش اجتماعی و اطلاعات عمومی در خواب های ما متجلی می گردد و این جلوه به شکل قلم ، دوات ، کتاب ، خط کش ، کتابخانه و از این قبیل ظاهر می شود . ممکن است احساسی در ما به وجود آید یا سرخوردگی شدیدی پیدا کنیم ولی به زبان می آوریم . چه بسا که این احساس کمبود به یادمان نماند و فراموش کنیم اما ضمیر ناخودآگاه ما ضربه وارد آمده را حفظ می کند و نگه می دارد و در خواب های ما به صوری که گفته شد شکل می بخشد .

0 0 vote
Article Rating

تعبیر خواب پیشنهادی

روغنهای سوختنی

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن روغن کتان و روغنی که تعلق به سوختن دارد رنج اندکی به وی رسد ۰ ۰ vote Article Rating

راننده

لوک اویتنهاو می گوید : راننده : مسافرت با شخصی خوش سفر آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید برای انحام کار یا تفریح ماشین می رانید ، علامت […]

پیشرفت

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب مشاهده کنید که در شغلتان پیشرفت کرده‌اید ، یعنی به مقامات بالایی دست پیدا خواهید کرد . اگر خواب ببینید اطرافیانتان در کارهایشان […]

سوره الصف

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که سوره صف می خواند ، دلیل که در راه حق تعالی غزا و خیرات کند . ابراهیم کرمانی گوید : پیوسته رضای خدای […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x