دوست داشتن

لوک اویتنهاو می گوید :
دوست داشتن داشتن لحظه هایی شیرین
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید چیزی را دوست می دارید ، علامت آن است که از محیط زندگی فعلی خود راضی و خرسند هستید .
۲ـ اگر خواب ببینید دیگران شما را دوست می دارند ، علامت آن است که امور زندگی با موفقیت به پیش خواهد رفت و شما از این موضوع رضایت خاطر خواهید داشت .
۳ـ اگر خواب ببینید در عشق خود شکست می خورید ، نشانة آن است که برای انتخاب راه خود در زندگی دچار سردرگمی می شوید ، آیا ازدواج برای بهبود اوضاع آینده مطلوب است؟ یا تنها زیستن و ایجاد تغییر و تحولاتی در زندگی راه سعادتمند شدن است .
۴ـ اگر خواب ببینید همسرتان را دوست می دارید ، نشانة آن است که در زندگی خود سعادتمند خواهید شد و با همسر و فرزندانتان با شادمانی و خوشی به سر خواهید برد .
۵ـ اگر خواب ببینید به پدر و مادر خود عشق می ورزید ، علامت آن است که مقامی بلند به دست می آورید و در کسب ثروت نیز موفق خواهید بود .
۶ـ دوست داشتن حیوانات در خواب ، نشانة آن است که تا مدتی بخت به شما روی خوش خواهد داد . شما همواره از آنچه دارید خوسند و راضی خواهید بود .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

صبحانه

لوک اویتنهاو می گوید : صبحانه : شما به هدفی که برای خود تعیین کرده اید خواهید رسید آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید بر میز صبحانه شیر […]

حیوانات

لوک اویتنهاو می گوید : حیوانات : خوشبختی ، ثروت اهلی کردن حیوانات : بهره غذا دادن به حیوانات : احساس رضایت حیوان خشک شده : شما خود را برای […]

شمش طلا

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن شمش طلا در خواب ، نشانة آینده ای چشمگیر است . به این مطلب رای دهید

قلب

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر در خواب احساس کنید قلبتان درد می کند و به سختی نفس می کشید ، نشانة آن است که در حرفة خود به دردسر […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments