تعبیر خواب دوست

تعبیر خواب دوست

تعبیر خواب دوست لوک اویتنهاو

دوست
خوب : خبرهای شادی بخش
نادوست : اعلان خطر
دیدار اتفاقی : اتفاق غیر منتظره
ترک کردن دوست : عذابی مبدل به شادی خواهد شد
مرگ یک دوست : خبر غیر منتظره
عصبانی : بیماری
دوست جدید : خوشبختی
چند دوست : غصه های زود گذر

 

تعبیر خواب دوست  آنلی بیتون

ـ اگر در خواب دوستان خود را شاد و سرحال ببینید ، نشانه آن است که بزودی از طرف دوستان اخبار ناخوشایندی به دست شما می رسد.

ـ اگر در خواب دوستان خود را درمانده ببینید ، نشانه آن است که دوستانتان بیمار و پریشان خواهند شد.

ـ اگر در خواب چهره دوستان خود را سیاه ببینید، نشانه آن است که بیماری یا حادثه بسیار بدی برای شما یا دوستانتان اتفاق خواهد افتاد . اما اگر آنها را در هیئت ببینید ، علامت آن است که دشمنان ، شما را از دوستان و نزدیکان جدا خواهند کرد.

ـ اگر در خواب دوستان خود را با لباسی تیره و آستینهای قرمز رنگ ببینید ،به این معنی است که برای شما اتفاقات ناخوشایند رخ می دهد که اگر باعث زیانی مالی نشود نگرانی به همراه می آورد.

ـ اگر خواب ببینید دوستانتان چون مجسمه روی تپه ای ایستاده اند ، نشانه آن است که عقاید خود را مبنی بر داشتن انصاف و آگاهی حفظ خواهید کرد . آن سوی فعلی خود به موفقیت می رسید . اگر سکویی که پیکر دوستان بر آن قرار گرفته، بلند نباشد ، علامت آن است که پس از پیشرفت و ترقی در کار ، دوستان قبلی خود را از یاد می برید.

اما اگر پیکر دوستانتان بر سطح زمین قرار گرفته باشد ، نشانه آن است که برای رسیدن به درجات بالاتر شکست می خورید . اگر در خواب بخواهید از کنار مجسمه دوستانتان بگذرید نشانه آن است که دوستی را مورد سرزنش قرار می دهید و او را وادار می کنید تا در زندگی خود تغییراتی بدهد.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب تخم مرغ

آنلی بیتون معتقد است:

ـ اگر خواب ببینید دوستی پارچه سفیدی دور سر خود بسته است ، نشانه آن است که فردی می کوشد.
رابطه ای دوستانه با شما برقرار کند ، همان شخص به شما لطمه خواهد زد.

ـ اگر خواب ببینید با دوستی که در حق شما بد کرده ، دست می دهید و او بی اعتنا و غمگین به راه خود می رود، نشانه آن است که با یکی از دوستان خود اختلاف پیدا می کنید و ممکن است نسبت به هم دلسرد بشوید.

ـ ملاقات با یک دوست در خواب و گفتگو با او، نشانه آن است که کارهایتان به شکل دلخواه انجام خواهد گرفت . اما در خانواده خود دچار جر و بحث مختصری خواهید داشت.

ـ اگر در خواب با دوست خود جرو بحث کنید و سر او فریاد بکشید ،نشانه آن است که دچار حقارت و تزلزل و نگرانی خواهید شد.

ـ اگر در خواب با دوست از دیدن دوستی احساس شرمساری کنید یا او را در وقت نامناسبی ملاقات کنید ، دلالت بر آن دارد که به خاطر مرتکب شدن خلافی ، گناهکار شناخته خواهید شد و هم دستان شما همه چیز را لو می دهند.

ـ اگر زن جوانی خواب ببیند دوستان فراوانی دارد ، نشان می دهد که به منافع زیادی دست خوهد یافت و شخص مورد نظر ارزش تصاحب دارد . اما اگر خواب ببیند دوستانی اندک دارد ، از محبوبیت اجتماعی نصیبی نخواهد برد.

تعبر خواب دوستی

تعبیر خواب دیگر معبرین

دیدن دوستانتان در خواب،نماینگر جنبه هایی از شخصیت شـما کـه شـما را بعنوان یک شخص بزرگ کرده و توسعه یافته‌اند. دوستی‌ها بدلیل مشترکات و نزدیکی‌هایي کـه دوستان از لحاظ شخصیتی بـه یک دیگر دارند بـه وقوع می‌پیوندند بنابر این دیدن دوستان در خواب نیز بیانگر شخصیت خود شماست. در برخی موارد دیدن دوست در خواب نشان از خبر‌های خوشحال کننده‌ای از طرف آن‌هاست.

 

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب آلبوم عکس

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب آباژور
تعبیر خواب آباژور

لوک اویتنهاو معتقد است دیدن آباژور در خواب به معنی آشنایی عاشقانه زودگذر است. یونگ، پروفسور سوییسی می‌گوید: تعبیر خواب آباژور خاموش یعنی شما به دنبال حمایت از طرف قدرت […]

آبشار
تعبیر خواب آبشار

آبشار در خواب  به معنی سیلی است از حوادث غیر مترقبه که قدرتی عظیم پشت آن قرار  دارد. حوادثی که رخ خواهد داد  و بیننده خواب نمی‌تواند جلوی وقوع آن […]

خاکسپاری

لوک اویتنهاو می گوید : خاکسپاری خاکسپاری خویشاوند : رنج و محنت خاکسپاری یک بیگانه : ارث مراسم خاکسپاری : آشناییهای مفید ، ارث مراسم خاکسپاری خود : افکار بیهوده […]

عراده

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که در شهر یا قعله کافران عراده انداخت ، دلیل است که اهل آن شهر در مسلمانی سخن ناسزا گویند . اگر بیند که […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments