تعبیر خواب دویدن

تعبیر خواب دویدن

تعبیر خواب دویدن لوک اویتنهاو

دویدن در یک جهت خاص : بر آورده کردن آرزوها
دویدن بدون لباس – لخت و عور- خیانت
دویدن به دنبال یک دشمن : پیروزی
بچه ای که میدود : نیکبختی
مسابقه دو : رضایت
تماشای دوندگان : بگو مگو
بی هدف دویدن : مقداری پول زیاد بدستتان خواهد رسید

تعبیر خواب دویدن آنلی بيتون

  • دويدن در خواب، بيانگر پيشرفت در كارها است.
  • اگر خواب ببينيد كه هنگام دويدن زمين مى‌خوريد، بيانگر آن است كه دچار شكست مى‌شويد.
  • اگر در خواب گروهى را در حال دويدن ببينيد، نشانه‌ى آن است كه مسئوليت كارى را بر عهده‌ى شما مى‌گذارند.

تعبیر خواب دویدن از معبرین غربی

0 0 vote
Article Rating

تعبیر خواب پیشنهادی

بودا

لیلا برایت می‌گوید : دیدن بودا در خواب ، نشانه‌ی آن است که از موضوعی واهمه‌ی دارید . اگر در خواب ببینید که با یک بودایی گفت‌وگو می‌کنید ، یعنی […]

زرد چوبه

محمدبن سیرین گوید : دیدن زردچوبه به خواب ، دلیل بر رنج و بیماری بود . اگر بیند به خروار زردچوبه داشت ، دلیل است که او رازیان ومضرت رسد […]

فتنه

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی در خواب بیند که درجائی فتنه پدید آید ، دلیل که فسق و فساد در آن ملک ظاهر شود . اگر بیند که فتنه […]

بی ادب بودن

لوک اویتنهاو می گوید : بی ادب بودن : مورد تمسخر واقع خواهید شد درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما بی ادب هستید : شما را سر جایتان می […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x