تعبیر خواب پیشنهادی

پوستین

محمد بن سیرین گوید : اگر کسی در خواب بیند که پوستین پوشیده بود و وقت زمستان بود ، دلیل است که چیزی به وی رسد جهت وجه معیشت او […]

دخنه

به تازی چیز است که نهند بر آتش و دود کند . محمدبن سیرین گوید : اگر در زیر خود عود یا چیز دیگر یا بوی خوش دود می کرد […]

سوختن

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید آب جوش جایی از بدنتان را سوزانده است ، نشانة آن است که حوادث نامساعد ، آرزوهای دلپذیر شما را از میان خواهد […]

کوله پشتی

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن کوله پشتی در خواب ، نشانة آن است که به لذتی بزرگ دور از جمع دوستان دست می یابید . اگر زنی در خواب کوله […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x