دکمه سر دست

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن دکمه سر دست پیراهن در خواب ، نشانة آن است که برای ارضاء غرور خود می کوشید راهی بیابید .
۲ـ دیدن دکمه سر دست الماس گون در خواب ، نشانة کسب ثروت و یاران سازگار .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

تلمبه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن تلمبه در خواب ، علامت آن است که با صداقت و صرف انرژی موفق می شوید ثروتی گرد بیاورید . ۲ـ دیدن تلمبه خراب […]

تعبیر خواب آموزگار
تعبیر خواب معلم

تعبیر خواب معلم آنلی بیتون تعبیر خواب معلم مدرسه ، علامت آن است که می خواهید با روشی ملایم از کسب دانش لذت ببرید . اگر خواب ببینید معلم مدرسه […]

بادکنک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر بادکنک بزرگ و به واقع یک بالن بود در خواب کاری است که بزرگ می نماید و شما در خود توانائی انجام آن را […]

وقاحت

لیلا برایت می‌گوید : اگر خواب ببینید که با وقاحت با کسی صحبت می‌کنید ، بیانگر آن است که باید در اعمال خود دقت بیشتری داشته باشید .

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments