تعبیر خواب پیشنهادی

جنگل

لوک اویتنهاو می گوید : جنگل انبوه و تاریک : غم سرسبز و خنک : زندگی طولانی همراه با آرامش جنگل در آتش : یک اتفاق خوشایند جنگل وحشی : […]

نیلوفر

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب نیلوفر را بر جای خود بر درخت بیند ، دلیل منفعت است و چون از درخت جدا بیند ، دلیل غم است . […]

مهندس

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن مهندسی در خواب ، نشانة آن است که سفری خسته کننده در پیش رو خواهید داشت و پس از خاتمة سفر تجدید دیدارهای شادی آفرین […]

تعبیر خواب نوشتن
تعبیر خواب نوشتن

تعبیر خواب نوشتن آنلی بیتون تعبیر خواب نوشتن علامت آن است که مرتکب اشتباهی می شوید و نزد دیگران شرمسار می گردید . اگر خواب ببینید دیگران در حال نوشتن […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments