دیوار

محمدبن سیرین گوید : دیوار در خواب ، حال بیننده خواب است در دنیا . اگر بیند بر دیوار نشسته است و آن دیوار محکم و با قوت است ، دلیل کند که حالش در دنیا نیکو و محکم است . اگر بیند که دیوار خراب می کرد و دیوار کهنه است ، دلیل که مال یابد . اگر نو بود ، دلیل بر غم و مصیبت است . اگر بیند که بر دیوار به پای بود ، دلیل که حالش مستقیم و نیکو نباشد . اگر بیند که از دیوار بیفتاد ، دلیل است حالش متغیر شود . اگر بیند که از دیوار آویخته است ، دلیل بود پراکندگی حال و زوال عیش او را . اگر بیند که دیوار را برداشت ، دلیل که مردی را به درجه بلند برساند . اگر بیند که دیوار را فرو افکند ، دلیل که آن را از معیشت بیفکند ، تا هلاکش کند
. ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که دیوار کج را راست کرد یا دیوار خراب را عمارت کرد ، دلیل که حال تباه شده او به صلاح باز آید . اگر بیند که دیوار شهر یا دیوار مسجد جامع بیفتاد ، دلیل که والی شهر هلاک شود .
جابر مغربی گوید : دیوار به خواب دیدن ، مردی بزرگوار است به قدری که بزرگ بود . اگر بیند که دیوار کهنه را نیکو کرد و نیک را خراب نمود ، دلیل بر غم و اندوه است .
حضرت امام جعفر صادق فرماید : اگر بیند به دست خود دیوار بنا کرد ، اگر دیوار از گل و خشت است ، دلیل است بر مال و دین امانت . اگر دیوار از گچ و آجر بیند ، دلیل بر خویشتن بینی و تباهی او کند ، اگر آن دیوار از سنگ و آهک بیند ، دلیل که به دنیا مغرور و فریفته شود و طالب راه آخرت نباشد .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که به راهی می روید و دیواری سر راه شما هست که نمی توانید از آن بگذرید مشکلی خواهید یافت که رفع آن در قدرت خودتان تنها نیست . اگر دیدید بر دیواری محکم و استوار نشسته اید در موقعیتی که دارید و مطلوب شما است مستقر خواهید شد یا موقعیت خوبی به دست می آورید . اگر دیدید دیواری که روی آن نشسته اید لرزان است موقعیت شما متزلزل خواهد شد . معبران نوشته اند دیوار در خواب حال بیننده خواب است در زندگی و در دنیا . اگر دیدید دیواری را بنا می کنید کاری مفید و موثر انجام می دهید ولی اگر دیدید دیواری نا به جا می سازید کاری خلاف عقل و تدبیر می کنید که گرفتار ندامت و پشیمانی می شوید . اگر دیدید از دیواری پائین جستید زندگی شما دچار تحول می شود و اگر از دیوار پرت شده یا افتادید تنزل مقام می یابید . اگر از دیواری بالا رفتید بر مشکلی توفیق می یابید ولی اگر در نیمه راه ماندید یا افتادید شکست می خورید و با عدم کار روبه رو می گردید . اگر دیدید که در خانه خویش دیوار می سازید روابط خانوادگی خوبی خواهید داشت و اگر دیوار خانه را خراب کنید با همسرتان اختلاف پیدا خواهید کرد . چنانچه این خواب را زنی ببیند از شوهرش جدا می شود زیرا شوهر قوام زندگی زن است و خراب کردن دیوار برای زن خوب نیست .
لوک اویتنهاو می گوید :
دیوار : شما یک حامی خواهید داشت
دیوار کوتاه : موانع
پریدن از روی آن : پس از کوششهای بسیار شادمانی پایا خواهید داشت
روی دیوار بودن : بوسیله پشتکارت به محبوب خود دست خواهی یافت
ساختن یک دیوار : موانع بر روی راهی که بسوی پیروزی است
دیوار مخروبه : خطری در کمین یکی از نزدیکان است
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید از دیواری بالا می روید ، نشانة یافتن پاداش و به دست آوردن موفقیت از تلاشی است .
۲ـ اگر خواب ببینید از روی دیوار بر زمین می افتید ، علامت آن است که مسئولیت پروژه ای را به واگذار می کنند که شما شایستگی انجام آن را ندارید و در عمل متوجه می شوید که تلاشهای شما بی نتیجه است .
۳ـ اگر خواب ببینید روی دیواری با دیگران نشسته اید و دیوار از سنگینی وزن شما فرو می ریزد ، علامت وقوع تصادفی است که فردی در آن به شدت مجروح می شود .
۴ـ اگر خواب ببینید از میان دو دیوار بالا می روید ، علامت آن است که برای رسیدن به اهداف خود دست به کارهای غیرقانونی می زنید .
۵ـ اگر خواب ببینید پرچینی را به سویی می اندازید و به سمت دیگر می روید ، علامت آن است که با قدرت و شهامت بر موانع چیره می شوید .
۶ـ اگر خواب ببینید حیوانات مزرعه ای از روی پرچین می پرند ، نشانة آن است که از جایی ناشناس به شما کمک می رسد .
۷ـ اگر خواب ببینید مشغول ساختن دیواری هستید ، علامت آن است که شما با استفاده از علم اقتصاد و صنعت ، پایه های بدست آوردن ثروت را بنا می کنید . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که به آرزوهای خود دست خواهد یافت . اما اگر ببیند از روی دیوار سقوط می کند یا دیواری فرو می ریزد ، نشانة آن است که به رؤیاهای خود دست نخواهد یافت .
۸ـ اگر خواب ببینید دیواری مانع پیشروی شما شده است ، علامت آن است که در مقابل تأثیرات بد روحی تسلیم می شوید و پیروزی های مهمی را از کف می دهید .
۹ـ اگر خواب ببینید از روی دیواری می پرید ، علامت آن است که از موانعی که جلوی راه شما قرار خواهد گرفت ، عبور خواهید کرد .
۱۰ـ اگر خواب ببینید با وسیله ای در دیوار سوراخی ایجاد می کنید ، علامت آن است که با پشتکار و تلاش به هدف مورد نظر خود خواهید رسید .
۱۱ـ خراب کردن دیوار در خواب ، علامت آن است که بر دشمنان خود چیره خواهید شد .
۱۲ـ اگر دختری خواب ببیند از روی دیوار راه می رود ، علامت آن است که آینده برایش شادمانی فراهم خواهد ساخت .
۱۳ـ اگر دختری خواب ببیند پشت دیواری پنهان گشته است ، علامت آن است که با کسی روابطی ایجاد می کند که از بر ملا شدن آن شرمنده خواهد شد .
۱۴ـ اگر خواب ببینید از کنار ستونهای دیواری راه می روید ، علامت آن است که شخص مورد اعتماد شما ، به هنگامی که به او احتیاج دارید شما را تنها خواهد گذاشت .

تعبیر خواب پیشنهادی

آب ایستاده

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن آب ایستاده روشن به وی میراث رسد جابر مغربی گوید : آب ایستاده به تاویلش ضعیف تر از آب روان بود

جن
تعبیرخواب دیدن جن

تعبیرخواب دیدن جن چنان که بعضی معبران گفته اند دشمن است و بعضی گفته اند بخت است و کامروائی در آن کار که بود . تعبیرخواب دیدن جن ابوهریره از […]

کرگدن

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن کرگدن در خواب ، علامت آن است که با ضرر عظیمی روبرو خواهید شد و مشکلات نهانی بسیاری خواهید داشت . ۲ـ کشتن کرگدن […]

موسیقی

لوک اویتنهاو می گوید : موسیقی : خبرهای خوب و شاد آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـاگردر خواب صدای موسیقی ملایمی به گوشتان برسد ، نشانة آن است که در زندگی […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments