تعبیر خواب ذرت

تعبیر خواب ذرت

تعبیر خواب ذرت آنلی بیتون

۱ـ پوست گرفتن ذرت در خواب ، نشانة تفریح و موفقیت در زندگی است .
۲ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال گرد آوری دانه های ذرت هستند ، علامت آن است که از پیروزی دوستان و اقوام خود خوشحال می شوید.

دیدن ذرت بو داده در خواب، علامت آن است که آگاهی و مطالعه و برنامه ریزی درست برای آینده، شما را به پیشرفت می‌رساند.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب ماهیگیری

تعبیر خواب ذرت کارل گوستاو یونگ

  • دیدن مزرعه ذرت در خوابتان بیانگر سعادت خانواده و هماهنگی است.
  • خواب دیدن اینکه شما در مزرعه ذرت هستید، به این اشاره دارد که تمایل دارید از وظایف و یا مشکلات روزمره تان فرار کنید.
  • تعبیر دیگر این است که بودن در مزرعه ذرت بیانگر این است که کسی به شما گوش می‌کند. 
  • دیدن ذرت در خوابتان بیانگر فراوانی، رفاه، رشد و باروری است.

معبران دیگر می گویند:

  • خوردن و یا درست کردن ذرت بو داده در خواب رشد مثبت و رو به جلو را نشان می‌دهد. شما پر از ایده‌های جدید هستید. حقایق یا موارد درست بسیاری در حال ساخته شدن هستند و این حقایق شما را از طریق خواب ذرت دیدن آگاه می‌کند.
  • اگر برخی از ذرت‌ها بو داده نشوند نشانه پتانسیل و ظرفیت شماست.

تعبیر خواب پیشنهادی

دیدن شمع
تعبیر خواب شمع

تعبیر خواب شمع  ابن سیرین شمع دولت و عز و نعمت بود . اگر بیند که شمع به دست خود افروخته داشت ، دلیل که عز و دولت و نعمتش […]

سوزن

اگر بیند سوزن در دست داشت و چیزی می دوخت ، دلیل که شغلهای پراکنده وی با هم آید و حاجتش روا شود . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند […]

اعداد

لوک اویتنهاو می گوید : کوچک : نا مطمئن بودن بزرگ : موفقیت آنلی بیتون می‌گوید : دیدن اعداد در خواب ، بدین معنا است که اوضاع نامناسب کاری ، […]

زری

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : زری پارچه ای است که تار یا پود آن از نخ و زرین باشد و دیدنش در خواب چندان خوب نیست چرا که نشان از […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x