تعبیر خواب پیشنهادی

مهمات

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید با مهمات سروکار دارید ، نشانة آن است که کاری را قبول خواهید کرد که بعدا برایتان منافع زیادی خواهد داشت . […]

جنین

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : جنین نیز مثل جفت از چیزهایی است که مردان کمتر در خواب می بینند یا اصلا نمی بینند . معمولا زنان در خواب جنین می […]

تعبیر خواب سوره عبس

تعبیر خواب سوره عبس محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره عبس می خواند ، دلیل که روی بر مردم ترش کند . تعبیر خواب سوره القلم ابراهیم کرمانی گوید […]

دکمه سر دست

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن دکمه سر دست پیراهن در خواب ، نشانة آن است که برای ارضاء غرور خود می کوشید راهی بیابید . ۲ـ دیدن دکمه سر […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x