راسو

محمدبن سیرین گوید :
دیدن راسو به خواب دزد است . اگر بیند راسو در خانه یا در دکان رفت ، دلیل کند که دزد در آنجا شود و چیزی بدزدد . اگر بیند که راسو را بکشت ، دلیل که دزدی را بگیرد و بر او ظفر یابد . اگر بیند گوشت راسو میخورد یا چیزی از اندامهای او در دست داشت ، دلیل است که مالی از دزد بستاند .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند راسو وی را بگزید ، دلیل که بیمار و سرانجام شفا یابد . اگر بیند که با راسو جنگ و نبرد می کرد و بر او غالب آمد ، دلیل که بر دزد چیره شود او را قهر کند .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن راسو به خواب ، بر سه وجه است .
اول : غم و اندوه .
دوم : درد .
سوم : بیماری .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
راسو از پستانداران جونده صحرایی است که از موش بزرگتر و از خرگوش کوچکتر است . دیدن راسو در خواب رو به رویی با دزد است . اگر دیدید راسویی در خانه یا در مزرعه شما زندگی می کند و آنجا سکنی گزیده مطمئن باشید دزدی خانگی دارید . دزدی که اهلی و آشناست و بی آن که خودتان بفهمید مال شما را اندک اندک می برد . معبران عموما راسو را دزد تعبیر کرده اند . اگر در خواب دیدید که به راسو غذا می دهید در واقع مال خود را به کسی می دهید که اگر هم ندهید او می دزدد و می برد . اگر دیدید راسویی را شکار کردید و کشتید انسان بد نیت و کج دستی را از خود می رانید . انسانی که به مال شما نظر بد دارد .

تعبیر خواب پیشنهادی

دیگ بخار

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن دیگ بخار در خواب ، نشانة آن است که ازمدیریتی بد عذاب خواهید کشید . ۲ـ اگر زنی خواب ببیند برای سرکشی به دیگ […]

گرده

حضرت دانیال گوید : گرده درخواب ، دلیل بر مال نهانی بود که بیابد و هزینه کند . اگر گرده پخته است ، دلیل که مال نهان کرده بازجوید . […]

غروب

لوک اویتنهاو می گوید : غروب آفتاب : پیری عاقبت به خیر آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن غروب خورشید در خواب ، نشانة بی پاسخ ماندن آرزوهاست . ۲ـ […]

تعبیر خواب سوره الحاقه

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره الحاقه می خواند ، دلیل که بر نعمت و مالی که حق تعالی داده باشد ترسد . ابراهیم کرمانی گوید : سیرت حق […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x