رایانه

مولف گوید :
کار با کامپیوتر چون فرمانهای کاربر را اجرا می کند می توان به موضوعات مختلف تقسیم کرد
اگر به عنوان کار شغلی با آن کار می کردید وکار شما مربوط به امور دنیائی بود دلیل که کار آخرت نقصان دارد
اگر در مسائل آخرتی کار می کردید مانند تحقیق دینی دلیل که کار آخرتتان راست است
اگر مشغول بازی با کامپیوتر بودید گرفتاری در گناه
اگر در حال ساخت برنامه ویا موضوعی مربوط به امور دینی یعنی اعمالش به صلاح بود واگر مربوط به موضوع دنیوی بود خیر و فایده دنیائی بدست آورد
در کل می توان گفت اعمالی که از کامپیوتر می بینیم مربوط به خواسته های درونی خودمان می باشد

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

پریدن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : پریدن و جستن در خواب تعبیر و تحول است در زندگی بیننده خواب . اگر در خواب ببینیم که جست و خیز می زنیم و […]

درخت آبنوس

دلیل کند بر مردی فرمانده ازکارش و بعضی گویند : زن بود یا کنیزک . به این مطلب رای دهید

مجلس رقص

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید مردم ، در مجلس رقص لباسهای زیبا با رنگهای شاد بر تن کرده اند ، و با آهنگی نشاط آور در حال […]

کعب

حضرت دانیال گوید : اگر کسی در خواب بیند کعب بسیار داشت ، دلیل غم است . اگر بیند کعب پای او بشکست ، دلیل که فرزندش بمیرد یا به […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments