محمدبن سیرین گوید : رباب در خواب دیدن ، دلیل بر لهو باطل و سخن دروغ است . اگر بیند که رباب همی زد ، دلیل که به سخن باطل و محال رضا دهد . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند با رباب چنگ و چغانه و نای بود این جمله ، دلیل بر غم و مصیبت بود که به اهل آن موضع رسد . اگر بیند که رباب را بشکست یا بیفکند ، دلیل است که از دورغ گفتن توبه نماید . اگر بیماری بیند که رباب می زد ، دلیل که بمیرد یا بیماری بر وی صعب گردد .

تعبیر خواب پیشنهادی

سپوسه

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که مانند سپوسه از سر او فروبارید ، دلیل کند که از کسی گزندی به وی رسد ، به قدر آن سپوسه که از سر او فرود آمد . اگر بیند که این علت از وی زایل گردد ، دلیل که از گزند ایمن گردد . اگر بیند که […]

غربال

محمدبن سیرین گوید : دیدن غربال به خواب ، دلیل بر خادمی بود تمیز . اگر بیند غربال نو داشت ، دلیل که او را خادم یا کنیزک پاکیزه حاصل شود . اگر بیند غربال از وی ضایع شد ، دلیل که خادم از وی جدا شود . ابراهیم کرمانی گوید : اگر درخواب بیند […]

کشتارگاه

لوک اویتنهاو می گوید : کشتارگاه دست به کار خطرناک زدن

تعظیم کردن

آنلی بیتون می‌گوید : تعظیم کردن در خواب ، نشانه‌ی آن است که با کارهای خود مورد خنده‌ی دیگران قرار می‌گیرید .

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of