رباب

محمدبن سیرین گوید : رباب در خواب دیدن ، دلیل بر لهو باطل و سخن دروغ است . اگر بیند که رباب همی زد ، دلیل که به سخن باطل و محال رضا دهد . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند با رباب چنگ و چغانه و نای بود این جمله ، دلیل بر غم و مصیبت بود که به اهل آن موضع رسد . اگر بیند که رباب را بشکست یا بیفکند ، دلیل است که از دورغ گفتن توبه نماید . اگر بیماری بیند که رباب می زد ، دلیل که بمیرد یا بیماری بر وی صعب گردد .

تعبیر خواب پیشنهادی

برزخ
تعبیر خواب برزخ

تعبیر خواب برزخ اگر کسی در خواب دید که او را به دوزخ بردند، گنهکار است و باید توبه کند. ولی اگر دید در کنار دوزخ ایستاده و دوزخیان را […]

قرنفل

محمدبن سیرین گوید : دیدن قرنفل به خواب ، دلیل بزرگی بود و ثنای نیک . اگر قرنفل بسیار داشت و به هر کس می داد ، دلیل که اهل […]

تمبر پستی

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن تمبرپستی در خواب ، علامت انظباط کاری و گرفتن پاداش است . ۲ـ استفاده از تمبرهای باطله در خواب ، علامت بدنام شدن است […]

تعبیر خواب کلاغ
تعبیر خواب کلاغ

تعبیر خواب کلاغ ابن سیرین دیدن کلاغ ، دلیل بر مردی فاسق بود. اگر بیند که کلاغی داشت ، دلیل که او را با چنین مردی صحبت کند.   تعبیر […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of