رباخوار

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید با ربا خواری همنشین شده اید ، نشانة آن است که اطرافیان به سردی با شما رفتار خواهند کرد .
۲ـ اگر در خواب دیگران را ببینید که رباخواری می کنند ، نشانة آن است که یکی از دوستان قدیمی به شما خیانت می کند و ناچار شما او را ترک می گویید .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

وسمه

اگر کسی به خواب بیند که در ملک او وسمه بسیار است ، دلیل که به غم و اندوه گرفتار شود . اگر بیند که وسمه را بکند و بینداخت […]

مربا

لوک اویتنهاو می گوید : مربا : شخصی که برای شما بسیار عزیز است شما را خواهد بوسید آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید مربا می خورید ، […]

مبارزه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید مشغول مبارزه سیاسی هستید ، نشانة آن است که با قوانین تصویب شده سر سازگاری ندارید و دشمنان بر علیه شما اقدام […]

بند(پای بند)

محمد بن سیرین گوید : اگر کسی بیند که بند آهنین در پای داشت ، دلیل که دین او به خلل بوده و اودعوی مسلمانی کند به دروغ و مردی […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments