رز

محمدبن سیرین گوید :
رز در خواب ، دلیل بر زنی نیکوکار و کریمه کند . اگر بیند رزی داشت و درختهای سبز و پاکیزه در او است درهنگام وی ، دلیل کند که زنی نیکوکار بخواهد و از او خیر و منفعت بیند . اگر بیند که برگ درختهای رز نبود ، تاویل به خلاف این است . اگر بیند که برگ درختها زرد گشت بود ، دلیل است که بیمار گردد . اگر بیند که رز ملک او نبود ، تاویلش از خیر و شر به خداوند رز بود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن رز ( درخت انگور ) در خواب بر سه وجه است .
اول : زن .
دوم : منفعت بود از سبب زن .
سوم : رنج و غم و اندوه بود .
اگر رز ( درخت انگور ) را خراب بیند ، دلیل کند بر بدی احوال صاحب تاک
باغبان تاکستان در خواب تاویلش خدمتکار خانه بود .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
اگر باغی پر از گل های رز رنگارنگ ببینید به محیطی وارد می شوید که مردمی خوب دارد و شما از دیدار و مصاحبتشان متنفع می گردید . اگر ببینید که یک بوته رز در خانه خود کاشته اید که قبلا نبوده زنی در مسیر زندگی شما قرار می گیرد . اگر همسر ندارید ازدواج می کنید و اگر همسر دارید و با او قهر هستید آشتی می کنید و اگر با زن دیگری نیز اختلاف دارید رفع کدورت می شود . اگر این خواب را زنی ببیند صاحب دختری می شود که در زیبایی و حسن خلق و طراوت و صباحت انگشت نما می شود . اگر این خواب را پسر جوانی ببیند عاشق می شود و ازدواج می کند . رز زرد گویای زنی است بیمار گونه ولی خوش قلب و نیک منظر . رز سرخ زنی است با نشاط . رز صورتی زنی است که مصاحبتش مغتنم است . رز خشکیده غمی است که از جانب یک زن به شما وارد می آید و خود آن زن نیز بلا و آسیب می بیند . اگر رز را در خواب پرپر کنید به یک زن آسیب کلی می رسانید و زندگیش را در مخاطره قرار می دهید .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

بزغاله

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن کشتن بزغاله غم و اندوه باشد آنلی بیتون می‌گوید : دیدن بزغاله در خواب ، نشانة آن است که در کسب لذتهای دنیوی […]

آزمایش

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : قابلیت شما را آزمایش میکنند : اشیاء پر ارزش گمشده را پیدا می کنید . یک دکتر روی شما آزمایش می کند : یک […]

خیک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : خیک مردی است لافزن و تهی مغز و پوک که شخصا بی اثر است . اگر خیک باد کرده باشد بیهودگی است و چنان چه […]

جارو

محمدبن سیرین گوید : جاروب درخواب ، خادم و خدمتکار است و جاروب درشت خادمی است که تقاضای چیزها کند . اگر بیند که خانه را به جارو می رفت […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments