رضوان

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی رضوان را در خواب بیند ، دلیل که از عذاب ایمن گردد و از سختی برهد . اگر بیند رضوان بر در بهشت ایستاده ، دلیل که از دنیا برود و بعضی از معبران گویند : رضوان در خواب ، دلیل است که با خزینه دار سلطان او را صحبت افتد ، زیرا که رضوان خازن بهشت است . اگر بیند رضوان او را در بهشت برد ، دلیل که زود از دنیا برود و عاقبتش به سعادت بود . اگر بیند رضوان از میوه های بهشت او را چیزی داد یا جامه سبز به وی بخشید ، دلیل که وفات او نزدیک رسیده باشد . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند رضوان او را یاقوت یا مروارید یا گوهر از بهشت بداد ، دلیل که او را فرزندی دانای عالم به وجود آید ، چنانکه نام او در جهان به علم منتشر شود .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

شمش طلا

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن شمش طلا در خواب ، نشانة آینده ای چشمگیر است . به این مطلب رای دهید

پردهء پرنقش و نگار

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن پرده ای پر نقش و نگار و گران قیمت در خواب ، نشانة آن است که زندگی پر تجمل و اشرافی مورد علاقة شما […]

ترب

ابراهیم کرمانی گوید : ترب به خواب دیدن غم و اندوه است . خاصه که خورند و اگر بیند میخورد ، دلیل که به قدر آن غم و اندوه بدو […]

کاهو

اگر بیند کاهوی شیرین خورد ، دلیل اندوه است . اگر کاهو تلخ بود ، دلیل بر زیان بود . منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن کاهو در خواب نشان […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments