تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب عقاب
تعبیر خواب عقاب

تعبیر خواب عقاب از حضرت دانیال تعبیر خواب عقاب، پادشاه قوی و با هیبت و ستمگر بود ، چنانکه همه کس از او بترسد . اگر بیند عقاب را فراگرفت […]

تعبیر خواب لگد خوردن
تعبیر خواب لگد خوردن

تعبیر خواب لگد خوردن ابن سیرین اگر در خواب بیند کسی را لگد زد ، دلیل است حال او بد شود . اگر خواب لگد خوردن ار حیوانی را  ببیند […]

تعبیر خواب اسفناج
تعبیر خواب اسفناج

تعبیر خواب اسفناج ابن سیرین دیدن اسفناج در خواب ، دلیل غم و اندیشه بود و خوردن وی ، دلیل بر مضرت و نقصان مال بود و اما اگر بیند […]

حراج

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید کاسبانی که اجناس خود را حراج کرده اند ، فریاد می زنند ، نشانة آن است که آیندة درخشان و معاملاتی سود […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments