رقص آرام

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید به آهستگی مشغول رقصیدن هستید ، نشانة آن است که به همراه دوستانی صمیمی از زندگی خود لذت خواهی برد .
۲ـ اگر خواب ببینید دیگران به آهستگی درحال رقصیدن هستند ، نشانة آن است که سعادت و تفاهم همواره در محیط خانوادگی پا بر جاست .

0 0 vote
Article Rating

تعبیر خواب پیشنهادی

پوست

حضرت دانیال گوید : پوست تن مردم درخواب ، آرایش و کدخدائی مردم است . محمدبن سیرین گوید : اگر پوست مردم سترد مال و برکت است . اگر کسی […]

می پخته

دیدن می پخته در خواب ، دلیل بر مال حرام بود . اگر بیند می پخته خورد ، دلیل که به قدر مستی مال حرام حاصل آید . اگر بی […]

اکوی صدا

لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب صدای خود را از یک اکو شنیدید ، بیانگر شرکت در یک مهمانی دوستانه است . اگر در خواب خود را در جنگلی […]

تبر

محمد بن سیرین گوید : تبر درخواب ، خدمتکاری است که بخواهد کاری کند و اگر او را کاری فرماید ، خواهد که آن را گسسته گرداند ، تا دیگر […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x