رماتیسم

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر در خواب از بیماری رماتیسم درد بکشید ، علامت آن است که برای عملی کردن نقشه های خود با تأخیری ناگهانی روبرو خواهید شد .
۲ـ اگر خواب ببینید دیگران بیماری رماتیسم دارند ، علامت آن است که به یأس و نومیدی دچار خواهید شد .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

پاک نویس

آنلی بیتون می‌گوید : پاک نویس نوشته‌ای در خواب ، نشان دهنده‌ی آن است که از انجام کارهایتان نتیجه‌ی مطلوبی به دست نمی‌آورید . اگر دختری در خواب مشغول پاک […]

طلسم

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید با خود طلسمی حمل می کنید ، نشانة آن است که دوستانی صمیمی و دلپذیر پیدا خواهید کرد ، و از محبت […]

ناشناس

لوک اویتنهاو می گوید : ناشناس : شما با افراد جالبی آشنا خواهید شد آنلی بیتون می‌گوید : دیدن افراد ناشناس در خواب ، بیانگر وقوع پیشامدهای غیرمنتظره است . […]

بودا

لیلا برایت می‌گوید : دیدن بودا در خواب ، نشانه‌ی آن است که از موضوعی واهمه‌ی دارید . اگر در خواب ببینید که با یک بودایی گفت‌وگو می‌کنید ، یعنی […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments