تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب آپارتمان

دیدن خواب آپارتمان تعابیر متفاوتی دارد و اینکه در  چه شرایطی خواب آپارتمان را دیدید یا اینکه آپارتمان متعلق به شما بوده یا خیر، تنها بودن شما در آپارتمان و […]

مشرف شدن

اگر دید بر جائی مشرف شد ، دلیل که دشمن با وی حیله کند . اگردید بر آب صاف مشرف شد ، دلیل که معتقد شاه شود . اگر دید […]

مارچوبه

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که مارچوبه از زمین به وقت خود جمع می کرد دلیل منفعت بود . اگر خام خورد مضرت است .

گذر نامه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر گذرنامه خود را در خواب ببینید ، نشانة آن است که دوستان بی وفا در رابطه به موضوعی مهم به شما دروغ می گویند […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x