رمال

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : رمال مردی است فریب کار و دروغ گو که شما را به راه گناه و خطا می کشاند . چنانچه در خواب رمالی را دیدید گول می خورید و در پایان به غم و اندوه گرفتار می شوید . اگر دیدید خودتان رمال شده اید کاری زشت مرتکب می شوید که خیر دنیا و آخرت ندارد و مردم شما را شماتت می کنند .

تعبیر خواب پیشنهادی

ویرانه

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب خانه‌ی خود را ویرانه‌ای ببینید ، بیانگر آن است که در زمان خوشی‌ها ناگهان دچار شکست و ناامیدی خواهید شد .

ددگان

چهار پا محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که ددگان داشت و جمله خر شدند ، یا یکی از ایشان خر شدند و یکی گاو و یکی اشتر و یکی […]

شاهرود

سازی است از سازها . اگر بیند که شاه رود می زد ، دلیل که به سخن محال رضا دهد . اگر شاه رود را با چنگ و چغانه می […]

اسکی روی یخ

لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب ببینید که مشغول اسکی روی یخ هستید ، نشانه‌ی آن است که برای پیشرفت در کارها از کمک دیگران استفاده می‌کنید و اگر […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments