رمان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب دیدید رمان می خوانید خود را در آینده به کاری مشغول می کنید که سودی ندارد و فقط خستگی برایتان می ماند . اگر دیدید دیگری رمان می خواند و شما گوش می دهید کسی به شما دروغ می گوید و وعده پوچ و واهی می شنوید که حقیقتی به دنبال ندارد . اگر دیدید خودتان رمان می نویسید تدبیر کاری را می کنید که نه برای شما و نه برای دیگری سودبخش است .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب خرید خانه
تعبیر خواب خانه خریدن

تعبیر خواب خانه خریدن ابراهیم کرمانی تعبیر خواب خانه خریدن اگر که در آهنی داشته باشد، یعنی ثروتمند شود. اگر در خانه او از نقره  است، یعنی باید از گناهانش […]

غبار

اگر درخواب بیند که غبار بر چیزی نشسته بود ، اگر ملک او بود ، دلیل که قدر آن مال حاصل کند . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند روی […]

موم

دیدن موم سفید درخواب ، دلیل مال ونعمت است و موم زرد ، دلیل بیماری است . اگر موم از وی ضایع شد ، دلیل نقصان مال است و دیدن […]

آب گرم

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که آب گرم همی ریختند ، چنانکه او را خبر نباشد ، دلیل کند که بیمار شود یا غمی سخت بدو رسد لوک اویتنهاو […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments