رنگین کمان

لوک اویتنهاو می گوید :
رنگین کمان : کارها و پروژه های خوبی در پیش روی شماست
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن رنگین کمان در خواب ، نشانة روبرو شدن با اتفاقات غیر عادی است . امور زندگی ظاهری امیدوار کننده به خود خواهند گرفت .
۲ـ اگر فردی عاشق رنگین کمان به خواب ببیند ، نشانة آن است که پیمان ازدواج او با شادمانی بسیاری همراه خواهد بود .
۳ـ اگر خواب ببینید رنگین کمان پلی بر درختان سر سبز زده است ، نشانة آن است که در امور زندگی به توفیقی بی حد و مرز دست خواهید یافت .

تعبیر خواب پیشنهادی

تبعید

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ خواب تبعید ، نشانة شر و بداقبالی است . ۲ـ اگر خواب ببینید به سرزمینهای ناشناس تبعید شده اید ، به زودی خواهید مرد . […]

خودکشی

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید دست به خود کشی می زنید ، نشانة آن است که بدبختی بر دوش شما سنگینی خواهد کرد . ۲ـ اگر خواب […]

مزد

آنلی بیتون می‌گوید : دریافت مزدی ناچیز در برابر زحمتها در خواب ، علامت آن است که در اثر وقوع حوادثی تلخ مضطرب و پریشان خواهید شد .

پا در میانی

حضرت امام جعفر صادق فرماید : تعبیرپادرمیانی درخواب برسه وجه است : ۱ . نزد کسی که پادرمیانی او را کرده است مقیم می شود . ۲ . به او […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments