رنگین کمان

لوک اویتنهاو می گوید :
رنگین کمان : کارها و پروژه های خوبی در پیش روی شماست
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن رنگین کمان در خواب ، نشانة روبرو شدن با اتفاقات غیر عادی است . امور زندگی ظاهری امیدوار کننده به خود خواهند گرفت .
۲ـ اگر فردی عاشق رنگین کمان به خواب ببیند ، نشانة آن است که پیمان ازدواج او با شادمانی بسیاری همراه خواهد بود .
۳ـ اگر خواب ببینید رنگین کمان پلی بر درختان سر سبز زده است ، نشانة آن است که در امور زندگی به توفیقی بی حد و مرز دست خواهید یافت .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

حمال

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن حمال خود دولت باشد

راه رفتن در خواب

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید از کسانی هستید که در خواب راه می روید ، نشانة آن است که نادانسته با نقشه هایی موافقت می کنید ، که […]

اتاق کنفرانس

لیلا برایت می‌گوید : دیدن اتاق کنفرانس در خواب ، بدین معنا است که در آینده با افرادی برخورد می‌کنید که برای شما ارزش خاصی خواهند داشت .

لقمه

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند که لقمه شیرین در دهان نهاد . دلیل که سخنی خوش گوید . اگر آن لقمه ترش بود تاویلش به خلاف این است […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments