رنگین کمان

لوک اویتنهاو می گوید :
رنگین کمان : کارها و پروژه های خوبی در پیش روی شماست
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن رنگین کمان در خواب ، نشانة روبرو شدن با اتفاقات غیر عادی است . امور زندگی ظاهری امیدوار کننده به خود خواهند گرفت .
۲ـ اگر فردی عاشق رنگین کمان به خواب ببیند ، نشانة آن است که پیمان ازدواج او با شادمانی بسیاری همراه خواهد بود .
۳ـ اگر خواب ببینید رنگین کمان پلی بر درختان سر سبز زده است ، نشانة آن است که در امور زندگی به توفیقی بی حد و مرز دست خواهید یافت .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

وحوش

اگر کسی وحوش صید کرد یا کسی از وحوش چیزی به وی داد ، دلیل منفعت است و دیدن گوشت و پوست ایشان به خواب همین ، دلیل بود . […]

صوفی شدن

محمدبن سیرین گوید : اگر دید که صوفی شد و با صوفیان درخانقاه مجاور نشست ، دلیل که دست از دنیا بدارد و به کار آخرت پردازد . اگر بیند […]

گاوزبان

محمدبن سیرین گوید : دیدن گاو زبان ، دلیل بر گفتگو کند . به این مطلب رای دهید

عبور

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن عبور در خواب مشروط است زیرا هیچ گاه عمل عبور راسا محور خواب قرار نمی گیرد و نمی تواند هم باشد . اگر در […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments