روز قیامت

محمدبن سیرین گوید :
اگر بیند که قیامت پدید آمد ، دلیل که حق تعالی در آن دیار که او بود ، حق بگسترد و دلیل کند ، اگر اهل آن دیار ظالم باشند بلائی و آفتی رسد ، اگر اهل آن دیار مظلوم باشند ، حق تعالی ایشان را بر ظالم نصرت دهد . اگر بیند اهل آن دیار در پیش حق تعالی ایستاده اند ، دلیل که خشم و عذاب حق تعالی نازل گردد .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که قیامت برخاست ، دلیل بود که اگر مظلوم است بر ظالمان دست یابد . اگر در غم و رنج و محنت است فرج یابد ، اگر علامتی از قیامت پیدا کرد ، چنانکه آفتاب از مغرب برآمد یا یاجوج و ماجوج پدید آمد ، باید توبه کند و به حق تعالی باز گردد ، تا رضای او جوید . اگر بیند شمارگاه رایا او را بدانجا بردند ، نشان غفلت بود . اگر بیند که با وی شمار می کرد ، دلیل است او را زیانی رسد . اگر بیند که کردارهای او را بسنجیدند و نیکی او بیشتر آمد ، دلیل کند که سرانجام کار او نیکو بود و درستکاری یابد . اگر بیند که بدی او بیشتر آید ، دلیل معصیت است و جایش دوزخ بود . اگر بیند که نامه اعمال به دست راست داشت ، دلیل که به راه راست بود . اگر بیند که نامه کردار او را بدو دادند و گفتند برخوان ، اگر اهل صلاح بود ، دلیل است که کارش نیکو شود . اگر از اهل فساد است ، دلیل که کارش به مخاطره بود . اگر خود را بر صراط بیند ، دلیل است بر راه راست و اگر بر صراط نتوانست گذشتن ، دلیل که بر راه خطا است ، توبه باید کردن تا حق تعالی از او خشنود شود .
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید در انتظار روز رستاخیز هستید ، علامت آن است که دوستان با فریب و نیرنگ از عواطف و احساسات شما برای غارت ثروتی که در دست دارید ، سوء استفاده می کنند .
۲ـ اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که باید نسبت به توجه مردان ثروتمند و صاحب مقام بی اعتنا باشد و عشق مرد صادق و درستکاری که در نزدیکی اوست بپذیرد .
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن روز قیامت در خواب ، نشانة آن است که شما کار نیمه تمامی که طرح ریزی آن شده با موفقیت تکمیل می کنید .
۲ـ اگر دختری خواب ببیند روز قیامت جزء گناهکاران محسوب می شود ، نشانة آن است که با رفتار ناشایست دوستان خود را ناراحت می کند . اما اگر در خواب ببیند زمان مرگ فرا رسیده و تمامی مردم از ترس انباشته شده اند و همه در انتظار پایان سرنوشت خود هستند ، نشانة آن است که در فراز و نشیب های زندگی دوستان به او کمکی نخواهند کرد .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

تذرو

مرغی بسیار رنگی است محمدبن سیرین گوید : تذرو مرغی است و درخواب مردی غدار است و تذرو ماده زنی ماده زنی فریبنده است . معبران گفته اند : تذرو […]

قتل

لوک اویتنهاو می گوید : قتل : ماجراجویی کشتن با شلیک یک گلوله : حسادت شما ر ا آزار میدهد آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید مرتکب قتلی […]

اهرم

لیلا برایت می‌گوید : دیدن یا استفاده کردن از هرم ، نشانه‌ی پیروزی در مشکلات است . به این مطلب رای دهید

نعل

خالد اصفهانی : اگر به خواب ببینید که نعل اسبان داشت ، دلیل که از پادشاه منفعت یابد . اگر نعل استران داشت ، دلیل که از بزرگی راحت یابد […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments