روشنائی آتش

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی درخواب روشنائی آتش بیند ، چنانکه بدان روشنائی راه توان رفت ، دلیل کند که زاهدی یابد . اگر روشنائی را ایستاده بیند ، دلیل کند که سبب دولت او همانجا بود . اگر اخگر افروخته دید ، دلیل کند که در آن دیار رایت سلطان پدید آید . اگر در خانه خود اخگر دید ، چنانکه از نور آن خانه روشن بود ، دلیل کند که کارش بالا رود و دولتش زیاد شود . اگر بیند که آن اخگر را کشت ، دلیل که درخاندان او خصومت و داوری بود .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

نیشکر

خالد اصفهانی : اگر بیند نیشکر بفروخت یا به کسی داد ، دلیل که از گفتگو خلاص شود . آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید نیشکر در حال رشد […]

قهرمانی

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن قهرمانی در خواب ، دلالت بر آن دارد که با رفتار پسندیده خود علاقة کسی را به خود جلب می کنید . به این مطلب […]

سوره فاتحه الکتاب

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند سوره فاتحه خواند ، دلیل که عمرش دراز بود و کارش بر ایمان بود . به این مطلب رای دهید

اسکی

لیلا برایت می‌گوید : دیدن چوب‌های اسکی در خواب ، به معنای آن است که باید بیشتر مراقب خود باشید . اگر در خواب ببینید که در حال اسکی هستید […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments