روشنائی

محمدبن سیرین گوید :
دیدن روشنائی به خواب دین هدی است . اگر بیند روشنی او را فراگرفت یا کسی به او داد ، دلیلاست که کسی راه علم و دین بیاموزد . تاریکی به خواب ، بی دینی بود .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر کسی بیند روشنائی به سینه او افتاد ، دلیل که پارسا و پاکدامن بود . و همچنین عاقبت کارش به خیر است .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن روشنائی در خواب بر چهار وجه است .
اول : دین هدی ( دین الهی و هدایت ) .
دوم : علم .
سوم : راه پاک ( راه راست ) .
چهارم : اعتقاد پاک و ایمان .
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن روشنائی خوب بود

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

پستان

درخواب دختر است و آن چه در پستان بیند ، از زیادت و نقصان و صلاح و فساد آن ، جمله بر دختران کند . اگر بیند از پستانش شیر […]

تعبیر خواب لکه روی بدن
تعبیرخواب علامت روی بدن

تعبیر خواب علامت روی بدن و پیسی عمدتا تعبیر خوبی ندارد و میتواند بیانگر این باشد که راز صاحب خواب خواب  بزودی فاش می شود. تعبیر خواب علامت از آنلی […]

لیوان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : لیوان دوست و مصاحب شماست و کسی است که با او مشورت می کنید و از او کمک می خواهید و در شرایط سخت نیاز […]

تعبیر خواب آگهی
تعبیر خواب آگهی

تعبیر خواب آگهی یک آگهی می دهید : مشکلات و گرفتاری شما را تهدید می کند . یک آگهی را می خوانید : نقشه های شما عملی میشود . یک […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments