روشنائی

محمدبن سیرین گوید :
دیدن روشنائی به خواب دین هدی است . اگر بیند روشنی او را فراگرفت یا کسی به او داد ، دلیلاست که کسی راه علم و دین بیاموزد . تاریکی به خواب ، بی دینی بود .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر کسی بیند روشنائی به سینه او افتاد ، دلیل که پارسا و پاکدامن بود . و همچنین عاقبت کارش به خیر است .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن روشنائی در خواب بر چهار وجه است .
اول : دین هدی ( دین الهی و هدایت ) .
دوم : علم .
سوم : راه پاک ( راه راست ) .
چهارم : اعتقاد پاک و ایمان .
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن روشنائی خوب بود

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب پیامبر
تعبیر خواب پیامبر

به طور کلی تعبیر خواب پیامبران  این است که رویای انبیا و اولیا میمنت و شگون دارد اما بیشتر منوط است به وضعی که خواب می بینیم. اگر پیغمبری را […]

تعبیر خواب ساعت
تعبیر خواب ساعت

تعبیر خواب ساعت منوچهر مطیعی تهرانی در رویاهای ما ساعت دوستی است صدیق که دروغ نمی گوید ولی ممکن است اشتباه کند . اگر در خواب دیدید که ساعت همیشگی […]

فرورفتن در آب

حضرت امام جعفر صادق فرماید : تعبیر کنندکان خواب غوطه خوردن و فرورفتن در آب را به بنج وجه تعبیر می کنند : ۱ . یقین ۲ . قوت ۳ […]

کاسه

محمد بن سیرین گوید : دیدن کاسه چوبین به خواب ، چون خوردنی در وی است ، دلیل که از سفر روزی حلال یابد . اگر کاسه را تهی بیند […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments