تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب قورباغه
تعبیر خواب قورباغه

تعبیر خواب قورباغه منوچهر مطیعی تهرانی معبران اسلامی و قدیمی در مورد تعبیر خواب قورباغه یا وزغ یا غوک مطالب متفاوت و مختلفی نوشته اند. این تعبیرات و تاویلات بر […]

نمایش

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر دختری خواب ببیند در نمایشی نقش ایفا می کند ، علامت آن است که دوستی خوش مشرب از او خواستگاری خواهد کرد ، و […]

تعبیر خواب خرید خانه
تعبیر خواب خانه خریدن

تعبیر خواب خانه خریدن ابراهیم کرمانی تعبیر خواب خانه خریدن اگر که در آهنی داشته باشد، یعنی ثروتمند شود. اگر در خانه او از نقره  است، یعنی باید از گناهانش […]

تاج

محمدبن سیرین گوید : تاج در خواب دیدن ، پادشاه راملک ولایت است و زنان را شوهر و مردم عامه را نیکوئی حال . اگر بیند بر سر تاج داشت […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments