تعبیر خواب پیشنهادی

تله حشرات

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن تلة حشرات در خواب ، علامت دشمنان علیه شماست . ۲ـ اگر خواب ببینید در تلة حشرات ، حشرات زیادی به دام افتاده اند […]

تعبیر خواب عطر
تعبیر خواب عطر

تعبیر خواب عطر ابن سیرین اگر بیند که با خود بوی خوش داشت و بیننده عالم بود دلیل است که مردم از علم او فایده برند اگر این خواب را […]

احترام

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : به شما احترام می گذارند : زندگی شما مملو از شادی میشود . شما احترامتان را از دست میدهید : یکی از دوستانتان میمیرد […]

خنجر

را به فارسی دشنه خوانند ، اما نزد عجم ، خنجر معروف تر است از دشنه . محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند خنجر در دست داشت ، دلیل […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments