تعبیر خواب پیشنهادی

اعلام خطر

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما اعلام خطر می کنید : نقشه هایتان را دنبال کرده و آنها را عملی کنید ، حتما موفق خواهید شد . شما اعلام […]

نعل

خالد اصفهانی : اگر به خواب ببینید که نعل اسبان داشت ، دلیل که از پادشاه منفعت یابد . اگر نعل استران داشت ، دلیل که از بزرگی راحت یابد […]

نرگس

حضرت دانیال گوید : دیدن نرگس به خواب ، دلیل بر مردی لطیف است . اگر زنی بیند که نرگس تازه داشت ، دلیل که او را دختری آید صاحب […]

نقاشی کردن

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند در سقف خانه و دیوار نقاشی کرد دلیل که به دنیا مغرور گردد . ابراهیم کرمانی گوید : سوداگری و صورتگری در خواب ، […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments