روژ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : روژ را نیز زن ها در خواب می بینند و امکان اینکه یک مرد به خواب ببیند کم است مگر در رابطه با یک زن باشد . دیدن روژ برای خانم ها دروغگویی است و فریب و زبان آوری و چنانچه زنی ببیند روژ مالیده به دروغگویی متوسل می شود و زبان را به گفتن نادرست می آلاید . دیدن روژ برای مردان خوب نیست مخصوصا اگر آن را مصرف کنند رسوایی و بدنامی است و بی آبرویی . چنانچه مردی ببیند روژ خریده یا دارد یا مصرف می کند سر زبان ها می افتد ، بدنام می شود و رسوایی به بار می آورد . معمولا وسائل آرایش زنان تعابیری از این قبیل دارد و کلا خوب نیستند مگر در مواردی استثنایی .

تعبیر خواب پیشنهادی

صحف

اگر درخواب بیند که صحف ابراهیم خواند ، دلیل است که کسی او را راه صواب نماید . اگر بیند که صحف ابراهیم از برخواند ، دلیل است صحبت برپا […]

تعبیر خواب سرطان
تعبیر خواب سرطان

تعبیر خواب سرطان آنلی بیتون ۱ـ اگر خواب ببینید بیمار مبتلا به سرطان با موفقیت معالجه می شود ، نشانة آن است که وضع زندگی فقیرانة شما متحول می گردد […]

اره

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب بیند که با اره درختی برید ، دلیل است که از صحبت مردی که تعلق بدان درخت دارد ، مفارقت جوید و او […]

صعود

لوک اویتنهاو می گوید : صعود کردن در کوهستان : مبارزه کردن با سختیها بالا رفتن از یک درخت : اخبار مهم

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments