تعبیر خواب ریاست

تعبیر خواب ریاست

تعبیر خواب ریاست یوسف نبی

دیدن ریاست عمل سختی ست در کار غالب گردد.

تعبیر خواب ریاست از آنلی بیتون 

  • اگر رییس خود را در خواب ببینید ، حاکی از آن است که به دنبال مقامی بالاتر هستید ، و مسئولیت بزرگتری به شما ارجاع می شود .
  • اگر خواب ببینید خودتان رئیس اداره ای هستید ، نشانه آن است که بخاطر خوش انصافی و مهربانی از دیگران متمایز می شوید .

گروه دیگری از معبران معتقدند:

  • اگر بواسطه استخدام ادامه ی تحصیل و …به عنوان رییس انتخاب شدی نشان آن است که کار شما بر مدار درستی قرار خواهد گرفت و پیشرفت می کنید و اگر ربرکنار شدی تعبیر خلاف آن است
  • اگر خواب دیدی رئیس شده ای دلیل است به کارهای خیر توفیق یابد و علم خواندن و نصیحت کردن این جمله در وی موجود بود و مردمان از وی منفعت گیرند و ثنای او گویند.

تعبیر خواب پیشنهادی

عمو

لوک اویتنهاو می گوید : دایی ، عمو : سود زیاد آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن عموی خود در خواب ، نشانة آن است که به زودی خبرهایی غم […]

کر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : خوشتن را در خواب کر دیدن نشان آن است که از سخنان مردم آزرده می شوید یا مطالبی می شنوید که به طبع شما خوش […]

تشت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر زن در خواب تشت ببیند طبیعی است و اگر مرد ببیند غیر طبیعی است و در خواب می تواند تعبیر داشته باشد . داشتن […]

تعبیر خواب شتر
تعبیر خواب شتر

تعبیر خواب شتر ابن سیرین اگر کسی خود را بر اشتری مجهول بیند که به شتاب همی رود ، دلیل کند به سفر رود . اگر بیند بر اشتری جولان […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments