تعبیر خواب ریاست

تعبیر خواب ریاست

تعبیر خواب ریاست یوسف نبی

دیدن ریاست عمل سختی ست در کار غالب گردد.

تعبیر خواب ریاست از آنلی بیتون 

  • اگر رییس خود را در خواب ببینید ، حاکی از آن است که به دنبال مقامی بالاتر هستید ، و مسئولیت بزرگتری به شما ارجاع می شود .
  • اگر خواب ببینید خودتان رئیس اداره ای هستید ، نشانه آن است که بخاطر خوش انصافی و مهربانی از دیگران متمایز می شوید .

گروه دیگری از معبران معتقدند:

  • اگر بواسطه استخدام ادامه ی تحصیل و …به عنوان رییس انتخاب شدی نشان آن است که کار شما بر مدار درستی قرار خواهد گرفت و پیشرفت می کنید و اگر ربرکنار شدی تعبیر خلاف آن است
  • اگر خواب دیدی رئیس شده ای دلیل است به کارهای خیر توفیق یابد و علم خواندن و نصیحت کردن این جمله در وی موجود بود و مردمان از وی منفعت گیرند و ثنای او گویند.

تعبیر خواب پیشنهادی

نیمکت

لوک اویتنهاو می گوید : نیمکت : قولهای دروغین نیمکت چوبی : ماجراهای عشقی آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید روی نیمکتی نشسته اید ، نشانة آن است که […]

تعبیر خواب موتور سیکلت
تعبیر خواب موتور

از خاصیتهای موتور یکی عشق به سرعت و دیگری حوادث ناگوار پیشبینی نشده و همینطور نقض حقوق دیگران است. پس اگر کسی سوار بر موتور خودش را ببیند با حوادث […]

صخره

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن صخره در خواب ، نشانة آن است که ناراحتی و اندوه در زندگی شما راه خواهد یافت ، و با اختلاف و مشاجراتی همیشگی […]

اقیانوس

لوک اویتنهاو می گوید : اقیانوس : سفری بزرگ آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن اقیانوس آرام در خواب ، برای ملوانان نشانة سفرهایی سود آور و دلپذیر است . […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x