تعبیر خواب ریاست

تعبیر خواب ریاست

تعبیر خواب ریاست یوسف نبی

دیدن ریاست عمل سختی ست در کار غالب گردد.

تعبیر خواب ریاست از آنلی بیتون 

  • اگر رییس خود را در خواب ببینید ، حاکی از آن است که به دنبال مقامی بالاتر هستید ، و مسئولیت بزرگتری به شما ارجاع می شود .
  • اگر خواب ببینید خودتان رئیس اداره ای هستید ، نشانه آن است که بخاطر خوش انصافی و مهربانی از دیگران متمایز می شوید .

گروه دیگری از معبران معتقدند:

  • اگر بواسطه استخدام ادامه ی تحصیل و …به عنوان رییس انتخاب شدی نشان آن است که کار شما بر مدار درستی قرار خواهد گرفت و پیشرفت می کنید و اگر ربرکنار شدی تعبیر خلاف آن است
  • اگر خواب دیدی رئیس شده ای دلیل است به کارهای خیر توفیق یابد و علم خواندن و نصیحت کردن این جمله در وی موجود بود و مردمان از وی منفعت گیرند و ثنای او گویند.

تعبیر خواب پیشنهادی

حامله

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن زن حامله در خواب رو به روئی با گناه و بار غم است . اگر در خواب ببینید که همسرتان حامله شده است تکلیفی […]

خردل

محمدبن سیرین گوید : خوردن خردل در خواب ، دلیل بر غم و اندیشه کند و نیز خوردن آن ، دلیل بر نقصان مال کند یا رنج و بیماری . […]

خر زهره

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : خرزهره گیاهی است تلخ و سمی که حتی حیوانات گرسنه آن را نمی خورند . این گیاه مانند جنگل در رویاهای ما نشان تلخ کامی […]

زولبیا

درخواب ، دلیل است بر جهد و کوشش بیرون از اندازه و یافتن مال بسیار و نزهت و شادی . اگر بیند زولبیا داشت یا کسی بدو داد و میخورد […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments