تعبیر خواب ریاست

تعبیر خواب ریاست

تعبیر خواب ریاست یوسف نبی

دیدن ریاست عمل سختی ست در کار غالب گردد.

تعبیر خواب ریاست از آنلی بیتون 

  • اگر رییس خود را در خواب ببینید ، حاکی از آن است که به دنبال مقامی بالاتر هستید ، و مسئولیت بزرگتری به شما ارجاع می شود .
  • اگر خواب ببینید خودتان رئیس اداره ای هستید ، نشانه آن است که بخاطر خوش انصافی و مهربانی از دیگران متمایز می شوید .

گروه دیگری از معبران معتقدند:

  • اگر بواسطه استخدام ادامه ی تحصیل و …به عنوان رییس انتخاب شدی نشان آن است که کار شما بر مدار درستی قرار خواهد گرفت و پیشرفت می کنید و اگر ربرکنار شدی تعبیر خلاف آن است
  • اگر خواب دیدی رئیس شده ای دلیل است به کارهای خیر توفیق یابد و علم خواندن و نصیحت کردن این جمله در وی موجود بود و مردمان از وی منفعت گیرند و ثنای او گویند.

تعبیر خواب پیشنهادی

باد مغرب

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : باد ملایمی که از مغرب می وزد : یک مرد بی ادب به شما توهین خواهد کرد . شما در جنگل هستید و بادملایمی […]

آسمان

حضرت دانیال گوید : اگر کسی خویش را در آسمان اول دید ، دلیل کند که اجل وی نزدیک بود . اگر خود را بر آسمان دوم بیند ، دلیل […]

درخت سرو

دلیل کند بر مرد عجمی تیز طبع . ۱ـ اگر در خواب درختان سرو سبز ببینید ، دلالت بر پیروزی در کاری دارد . ۲ـ دیدن درختان سرو خشک در […]

بوته

لوک اویتنهاو می گوید : بوته : خوشبختی در عشق بوته پربرگ : خطر کمین کرده است بوته پر گل : احساسات شما با یارتان متقابل است کاشتن آن : […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x