تعبیر خواب ریاست

تعبیر خواب ریاست

تعبیر خواب ریاست یوسف نبی

دیدن ریاست عمل سختی ست در کار غالب گردد.

تعبیر خواب ریاست از آنلی بیتون 

  • اگر رییس خود را در خواب ببینید ، حاکی از آن است که به دنبال مقامی بالاتر هستید ، و مسئولیت بزرگتری به شما ارجاع می شود .
  • اگر خواب ببینید خودتان رئیس اداره ای هستید ، نشانه آن است که بخاطر خوش انصافی و مهربانی از دیگران متمایز می شوید .

گروه دیگری از معبران معتقدند:

  • اگر بواسطه استخدام ادامه ی تحصیل و …به عنوان رییس انتخاب شدی نشان آن است که کار شما بر مدار درستی قرار خواهد گرفت و پیشرفت می کنید و اگر ربرکنار شدی تعبیر خلاف آن است
  • اگر خواب دیدی رئیس شده ای دلیل است به کارهای خیر توفیق یابد و علم خواندن و نصیحت کردن این جمله در وی موجود بود و مردمان از وی منفعت گیرند و ثنای او گویند.
0 0 vote
Article Rating

تعبیر خواب پیشنهادی

میکائیل

ابن سیرین گوید : اگر کسی میکائیل را در خواب بیند چنانکه صورت اوست دلیل کند که بر دشمنان ظفر یابد وبه همه مرادها برسد و اگر وی را به […]

لابراتوار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر بیننده خواب ببیند که در یک لابراتوار است در زندگی اش مرحله دشواری پیش می آید که لازم می شود یک آزمایش را از […]

سال نو

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید در ایام عید به سر می برید ، علامت آن است که زندگی زناشویی شما با سعادت همراه خواهد بود . ۲ـ […]

برس

هانس کورت می‌گوید : مشاهده‌ی برس در خوای ، دلالت بر بدشانسی و بدبیاری دارد . اگر در خواب برس لباس دیدید ، یعنی کارهای مشکل پیش رو دارید . […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x