ریل راه آهن

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن ریلهای راه آهن در خواب ، علامت ان است که ناگاه در می یابید که کارتان به مراقبت و توجه بیشتری نیاز دارد ، زیرا دشمنان می کوشند جای شما را اشغال کنند . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که برای دیدار از دوستان به سفر خواهد رفت .
۲ـ دیدن مانعی روی ریلهای راه آهن در خواب ، نشانة آن است که کسی پنهانی به شما خیانت می کند .
۳ـ راه رفتن روی ریل راه آهن در خواب ، نشانة روبرو شدن به اوقاتی لبریز از نگرانی و کارهایی دشوار است .
۴ـ گذاشتن از روی ریل راه آهن در خواب ، علامت آن است که از کارهای دستی ای که با مهارت انجام می دهید شادی بزرگی به دست می آورید .
۵ـ اگر خواب ببینید آبی زلال از روی ریل راه آهن عبور می کند ، علامت آن است که لذتجویی ، زندگی شما را به ویرانه ای مبدل می کند ، اما دیگر بار برای ساختن زندگی خود به پا خواهید خاست .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

هوا

محمدبن سیرین گوید : اگر هوا سرخ رنگ باشد ، قتل است . اگر سبز دید ، غله و نباتات بسیار است . اگر هوا پرگرد و سرد بیند پادشاه […]

سوره الصافات

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که سوره صافات می خواند ، دلیل است که از حق تعالی ، دیانت و دین یابد . ابراهیم کرمانی گوید : امانت خلق […]

کوشک

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند در کوشکی رفت ، دلیل مال و خواسته است . خاصه آن کوشک را از خشت خام و گل ساخته بیند . اگر کوشک […]

پاچه

محمد بن سیرین گوید : اگر کسی به خواب دید پاچه گوسفند همی خورد ، دلیل که چیزی یا نعمتی بدو رسد ، به قدر آن که خورده است . […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments