زاج

محمدبن سیرین گوید :
از جمله زاج ها که درخواب بیند ، زاج سبز بهتر باشد و زاج سفید و زرد بیماری است و زاج سیاه ، مصیبت و غم خوردن باشد ، زیرا که سیاهی دلیل بر هلاک است و رنگ کردن جامه به زاج تاویلش بد است و فی الجمله دیدن زاج درخواب هیچ منفعت نباشد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
زاج به خواب بر چهار وجه است .
اول : غم و اندوه .
دوم : بیماری .
سوم : مصیبت .
چهارم : مرافعه خصومت به واسطه زنان .

تعبیر خواب پیشنهادی

گوژپشت

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن گوژپشت در خواب ، نشانة شکستهای غیرقابل پیش بینی است .

الهام

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب احساس کنید چیزی خوشایند به شما الهام می‌شود ، بیانگر پیروزی در مقابل مشکلات زندگی است .

رمال

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : رمال مردی است فریب کار و دروغ گو که شما را به راه گناه و خطا می کشاند . چنانچه در خواب رمالی را دیدید […]

کشو

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید در کشویی به دنبال چیزی می گردید ، علامت آن است که انتظارات شما نومید کننده خواهد بود . اما اگر کشو را […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments