تعبیر خواب زایمان

تعبیر خواب زایمان

تعبیر خواب زایمان لوک اویتنهاو

زایمان کردن بر آورده شدن آرزو
دیدن زنی که زایمان میکند : عزاداری و یا ازدست دادن چیزی گرانبها

تعبیر خواب زایمان امام صادق

گر زنی در خواب ببیند که بسری زایید و بلافاصله پسرسخن گفت ، مرگ زن خواب بین نزدیک است .
اگر زنی در خواب ببیند دختری زایید ، ازنسل او فرزندی به وجود می آید که بزرگ خاندان خود می شود.

 

تعبیر خواب زایمان آنلی بیتون

۱ـ خواب زایمان در خواب ، نشانه بدنیا آوردن کودکی سلامت است .
۲ـ اگر دختری خواب ببیند زایمان می کند ، نشانه آن است که از درستکاری رو بر می گردانید و به رفتاری نادرست رو می آورید.
۳ـ اگر زنی شوهردار خواب ببیند کودکی به دنیا می آورد ، نشانة آن است که ارثی کلان به او خواهد رسید.

زایمان

تعبیر خواب زایمان کارل گوستاو یونگ

اگر در خواب دیدید که زایمان می‌کنید یا کس دیگری زایمان می‌کند، بیانگر این است که شما یک ایده یا پروژه‌ی جدید را متولد می‌کنید. بیانگر یک نگرش جدید، شروعی تازه یا حادثه‌ای بزرگ است. تعبر دیگر این است که توجه شما را به کودکان درونتان جلب کند و ظرفیت شما برای رشد باشد. اگر شما خواب میبینید که دوقلو به دنیا می‌آورید، پس بیانگر ایده‌های متضاد است. اگر شما چهار قلو در خوابتان به دنیا آورید، بیانگر این است که شما یک دوره‌ی گذار مثبت دارید که به شما یک حس تکامل می‌دهد. تفسیر مستقیم‌تر ازین خواب، ممکن است بیانگر تمایلات و نگرانی‌های شما از زایمان باشد یا یک موقعیتی را پیش بینی کند که رخ می‌دهد.

تعبیر خواب زایمان منوچهر مطیعی تهرانی

نفس عمل زایمان در خواب فراغت از غم و رنج است ولی استثنائا این کار در خواب تعبیرات و تاویلات بسیار گوناگون دارد. به طور کلی اگر مردی در خواب ببیند که بار دار شده و وضع حمل می‌کند به هیچ وجه خوب نیست. چنانچه مردی ببیند باردارد بی آبرو و رسوا می‌شود همه اموری که خاص زن‌هاست برای مردان زشت است به خصوص بارداری که بی آبرویی تعبیر می‌شود ولی اگر مردی در خواب ببیند که وضع حمل کرده و بچه آورده است بسیار شرم آور است.

تعبیر خواب زایمان ابن سیرین

0 0 vote
Article Rating

تعبیر خواب پیشنهادی

بیراهه

لیلا برایت می‌گوید : اگر خودتان یا دیگران را ببینید که در بیراهه‌ای گرفتار شده‌اید ، بیانگر آن است که با درایت خود به دیگران اجازه نمی‌دهید که خواسته‌هایشان را […]

قوچ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن قوچ در رویاهای ما مبارک است و مبشر خیر و برکت و نعمت می باشد . یکی از معبران نوشته است که قربانی کردن […]

سایه

محمدبن سیرین گوید : سایه در خواب ، بزرگی و هیبت بود و نیز سایه درخواب بزرگی است از پادشاه و همچنین سایه کوچک درتاویل پادشاه بود و سایه دیوار […]

تعبیر خواب خربزه
تعبیر خواب خربزه

تعبیر خواب خربزه ابن سیرین خربزه زرد در خواب بیماری است و خربزه سبز ، که شیرین نباشد ، بهتر از زرد است و خربزه بزرگ دیدن بهتر از کوچک […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x