تعبیر خواب پیشنهادی

قورمه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : قورمه گوشت ، نعمت یا پولی است مانده که دیگری اندوخته و ذخیره کرده ولی به شما که بیننده خواب هستید می رسد اما این […]

تعبیر خواب سوره الحشر

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره حشر می خواند ، دلیل است حشر با مخلصان و رستگاران یابد . تعبیر خواب ابلیس ابراهیم کرمانی گوید : محبت او با […]

نعل

خالد اصفهانی : اگر به خواب ببینید که نعل اسبان داشت ، دلیل که از پادشاه منفعت یابد . اگر نعل استران داشت ، دلیل که از بزرگی راحت یابد […]

سوره الضحی

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که این سوره ضحی می خواند ، دلیل که چیزی به خواهندگان دهد . سوره المؤمن ابراهیم کرمانی گوید : پیوسته با مردمان احسان […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments