زخم

تعبیر خواب زخم

تعبیر خواب زخم ابن سیرین

اگر کسی به خواب بیند که زخم بر تن داشت و اثر خون نبود ، دلیل است برزخم زننده ظفر یابد و نیز خیر و منفعت یابد . اگر بینداز جایگاه زخم او خون بیرون آرد و اندامش به خون آلوده شد ، دلیل که مال حرام یابد .

تعبیر خواب زخم ابراهیم کرمانی

اگر کسی بیند که بر تن او زخم رسید و اندامش به خون آلوده شد ، دلیل است که به قدر آن خون که از زخم او روان شد در مال او نقصان افتد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن زخم به خواب بر سه وجه است .
اول : ظفر یافتن ( پیروزی ) .
دوم : خیر و منفعت .
سوم : نقصان مال ، خاصه که از جایگاه زخم خون روان بیند .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب زنبور عسل

تعبیر خواب زخم جابر مغربی

اگر بیند زخم زده ، دلیل بر کاری مشکل بود که ظاهر شود . اگر بیند از آن زخم خون می رفت ، دلیل که کسی بر وی دروغ گوید و بعد از آن ظاهر گردد که آن دروغ بوده باشد . اگر بیند که جایگاه زخم آماس داشت ، دلیل که مال و عیش خوش یابد ، لکن از دوستان و خویشان مفارقت جوید .

 

تعبیر خواب زخم منوچهر مطیعی تهرانی

از امام صادق علیه السلام نقل شده که زخم در خواب یا خیر و منفعت و پیروزی است یا نقصان مال از این معنی می فهمیم که دیدن زخم در خواب چندان بد نیست ولی باید دید زخم در کجاست و چگونه است چرا که محل و موقعیت و کیفیت زخم تفاوت هائی در تعبیر به وجود می آورد . اگر در خواب ببینید که بدنتان زخم شده به زننده زخم پیروز می شوید و کسی که تن شما را مجروح کرده به شما سود می رساند . مرحوم مجلسی می گوید اگرکسی در خواب ببیند که بدنش زخم شده یا زخم تن دیگری را ببیند خوب است . چنانچه ببیند تن خودش یا دیگری آماسیده و متورم شده به قدر آن تورم و آماس سود می برد و متنفع می شود و جاه و منصب می یابد . اگر زخم خون داشته باشد زیان مالی است و اگر خون نداشته باشد تالم است و آزردگی . ابن سیرین از کرمانی نقل می کند که اگر زخمی بود که خون از آن می رفت بیننده خواب بقدر خونی که می رود زیان مالی می بیند . اگر زخم بر سینه بود بیننده خواب از همسر خود آزردگی می یابد و اگر بر پشت بود از دوست خویش رنجه می شود و آسیب می بیند . اگر زخمی در خواب بینید که خون آلود باشد تعبیر آن معلق است به نحوه بازگوئی شما . چنانچه بگوئید ( زخمی دیدم که از آن خون می آمد ) خوب است و به روایت امام صادق علیه السلام بر مشکلات چیره می شوید . در این باره نوشته اند که اگر بگوئید خون می آمد مالی حرام به دست می آورید یا لقمه ای حرام می خورید .

 

تعبیر خواب زخم لوک اویتنهاو

زخم ، جراحت
زخمی بودن : توهین ، بی حرمتی
زخم خود را بستن : کامیابی در عشق
چسب زخم : اوضاع نا مساعد
چسب زخم بر روی جراحت چسباندن : کمک کردن به همنوعان

چسب زخمی بر روی خود داشتن : کسانی که به شما تعرض میکنند ببخشید

تعبیر خواب زخم آنلی بیتون

۱ـ  دیدن زخم در خواب ، نشانه دور ماندن از افراد مورد علاقه است .
۲ـ  اگر خواب ببینید جایی از بدنتان زخمی شده است ، نشانه آن است که در اثر تسلیم شدن به لذت های احمقانه ، محبوبیت خود را نزد دوستان از دست می دهید.

تعبیر خواب پیشنهادی

سوره المنافقون

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره منافقون می خواند ، دلیل کند که پنهان منافقی کند . ابراهیم کرمانی گوید : در دل هوای منافقون دارد . تعبیر خواب […]

تعبیر خواب تاریکی
تعبیر خواب تاریکی

تعبیر خواب تاریکی ابن سیرین تاریکی در خواب ضلالت است در راه دین . اگر بیند تاریکی فرا گرفت یا کسی بدو داد ، دلیل که بر قدر آن ضلالت […]

بام

اگر بیند بر بام خانه مجهول بود ، دلیل است که زنی خواهد بر قدر بلندی بام با قدر و رفعت . اگر دید بام آن خانه معروف بود ، […]

جوهر

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید جوهر بر لباس کسی پاشیده می شود ، علامت آن است که شک و حسد و حقارت دیگران ، به شما آسیب […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments