زرافه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : زرافه در خواب دوست احمق و یار ناموافق و ناهمرنگ است که مجالست و موانست او سودی ندارد و زحمت می آورد چنانچه در خواب زرافه ای ببینید با شخصی رو به رو می شوید که دوستی با او نه به صلاح است و نه ممکن اما این شخص کارهای عجیبی می تواند بکند و بدایعی از او دیده می شود که بیننده را به حیرت وا می دارد . به دنبال زرافه رفتن دو حالت دارد . اگر به قدم و آهسته زرافه ای را دنبال کنید از مردی احمق پیروی می کنید که این تبعیت به مصلحت شما نیست ولی اگر در خواب دیدید که به دنبال زرافه می دوید ، در پی امری محال می روید و دست به کاری غیر ممکن و دشوار می زنید که آن هم به صلاح شما نیست . دیدن زرافه در باغ وحش برخورد با چنان آدمی است که گفته شد . آدمی که می تواند چند روز فکرتان را به خود مشغول نگه دارد بی آن که تاثیری در زندگیتان داشته باشد . دیدن چندین زرافه در یک محل تماس و برخورد با اجتماع مردمی نادان و جاهل است .

تعبیر خواب پیشنهادی

تره

محمدبن سیرین گوید : از تره ها آن چه به طعم تلخ و ناخوش بود ، دلیل بر مضرت کند . منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تره از سبزیهای خوردنی […]

شکمو

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید با فرد شکویی بر سر سفره غذا نشسته اید ، نشانة آن است که امتیازی به دست می آورید . اما گرداگرد […]

تعبیر خواب سوره ملک

تعبیر خواب سوره ملک محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که سوره ملک می خواند ، دلیل که از عذاب گور رستگاری یابد . ابراهیم کرمانی گوید : عاقبت کارش […]

جهنم

لوک اویتنهاو می گوید : جهنم : ضرر زیاد ، خسارت وارد جهنم شدن : شخصی گفته های شما را تکذیب خواهد کرد خود را از جهنم رهانیدن : نجاتی […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x