زری

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : زری پارچه ای است که تار یا پود آن از نخ و زرین باشد و دیدنش در خواب چندان خوب نیست چرا که نشان از فریب دنیاست و انحراف و کشیده شدن به سوی کارهای ناپسند که نه خیر دنیا در آن هست و نه سعادت آخرت . پوشیدن لباس زری ارتکاب گناه است و تعارف و هدیه دادن زری تشویق و تحریص گیرنده هدیه است به فساد و تباهی . خریدن پارچه زری در خواب نشان آن است که بیننده خواب مال خود را تباه می کند و در نتیجه به گناه آلوده می شود و ندامت می کشد . بافتن زری توطئه است و چنانچه ببینید کسی زری می بافد او توطئه می کند و طرح گناهی را می ریزد و چنانچه خودتان زری در خواب می بافید این شمایید که نقشه خلاف می کشید .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

لنگ شدن

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند لنگ شده بود . دلیل است پیش خویشان خوار شود . ابراهیم کرمانی گوید : اگر خود را در خواب لنگ بیند ، دلیل […]

تعبیر خواب طلاق
تعبیر خواب طلاق

تعبیر خواب طلاق از ابن سیرین اگر بیند کسی زنش را طلاق داد و او یک زن بیش نبود ، دلیل شرف و بزرگی بود . اگر او را زنی […]

زردیها

محمدبن سیرین گوید : جمله زردی ها درخواب ، دلیل بر درد و بیماری است از جامه ها و خوردنی ها و میوه ها . اگر بیند جامه زرد پوشیده […]

آب شور

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند که از آب شور بسیار خورد ، دلیل کند که عمرش کوتاه بود و معشیت وی بد . به این مطلب رای دهید

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments