محمدبن سیرین گوید : زفت درخواب ، غم و اندوه و محنت بود . اگر بیند که زفت داشت یا کسی بدو داد ، دلیل است در رنج و اندوه گرفتار شود . اگر بیند که زفت خورد ، دلیل که غم و اندیشه او به سبب عیالان است . اگر بیند که زفت فروخت یا کسی بدو بخشید یا ازخانه بیرون افکند ، دلیل است از غم و اندوه خلاصی یابد . جابر مغربی گوید : اگر بیند که زفت بر جراحت نهاد و درست گردید ، دلیل که از کسی خیر و راحت یابد . اگر بیند که جامه او زفت آلوده گردید ، دلیل که از وی کاری در وجود آید که بدنامی از آنجا حاصل آید .

تعبیر خواب پیشنهادی

حباب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : حباب پوکی و پوچی است و در وجه دیگر فساد و گناه و تباهی . اگر در خواب ببینید که می خواهید چراغ خودتان را با حباب یا آباژور بیارائید عمل خلافی مرتکب شده اید یا مرتکب خواهید شد که با تجاهل و ظاهر سازی و فریب می کوشید از […]

چنگال

اگر کسی خود را چون مرغان چنگال دار بیند ، دلیل که او را قوت است در کسب معیشت و دشمنان را قهر کند . اگر بیند چنگال مرغان در دست داشت ، دلیل که به قدر آن مرغ خیر و منفعت بدو رسد . حضرت امام جعفر صادق فرماید : چنگال در خواب بر […]

کارگاه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن یک کارگاه در خواب ، علامت آن است که دشمنان طرحهای شما را نابود خواهند ساخت . ۲ـ دیدن کارگاهی بزرگ در خواب ، علامت آن است که در محیط کار خود فعالیت فوق العاده ای از خود نشان خواهید داد .

سوره فصلت

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب بیند که سوره مصابیح می خواند ، دلیل است از عذاب آخرت بردهد . حضرت امام جعفر صادق فرماید : عمرش دراز شود .

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of