زفت

محمدبن سیرین گوید : زفت درخواب ، غم و اندوه و محنت بود . اگر بیند که زفت داشت یا کسی بدو داد ، دلیل است در رنج و اندوه گرفتار شود . اگر بیند که زفت خورد ، دلیل که غم و اندیشه او به سبب عیالان است . اگر بیند که زفت فروخت یا کسی بدو بخشید یا ازخانه بیرون افکند ، دلیل است از غم و اندوه خلاصی یابد . جابر مغربی گوید : اگر بیند که زفت بر جراحت نهاد و درست گردید ، دلیل که از کسی خیر و راحت یابد . اگر بیند که جامه او زفت آلوده گردید ، دلیل که از وی کاری در وجود آید که بدنامی از آنجا حاصل آید .

تعبیر خواب پیشنهادی

الهام

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب احساس کنید چیزی خوشایند به شما الهام می‌شود ، بیانگر پیروزی در مقابل مشکلات زندگی است .

حشرات موذی

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن حشرات موذی هنگام خزیدن در خواب ، علامت آن است که خود را از شر بیماری و دردسرهای فراوان زندگی خلاص خواهید کرد .

سنجیدن

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند ترازوی در دست داشت و چیزی می سنجید ، دلیل که میان مردم حکم کند و داوری نماید . اگر بیند چیزی سخت […]

کار

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند کار دنیا می کرد ، دلیل که کار آخرتش در نقصان بود . اگر بیند کار آخرت کرد ، دلیل که کار آخرتش راست […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of